Waar ben je naar op zoek?

Beter aansluiten op belevingswereld: Actieplan verbetering feitenonderzoek

Het Actieplan verbetering feitenonderzoek is in 2018 gelanceerd met als doel de bejegening van cliënten in de jeugdzorg te verbeteren, hen beter te betrekken bij besluiten en tegelijk de onderbouwing daarvan te verbeteren.

Cliënten gaven aan de betrokkenheid van jeugdbeschermingsorganisaties als ingrijpend te ervaren en zij voelden zich vaak onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Dit komt de vertrouwens- en werkrelatie tussen cliënten en professionals niet ten goede, terwijl dit juist belangrijke elementen van effectieve hulpverlening zijn. Daarnaast wil het Actieplan verbetering feitenonderzoek tot meer aandacht komen voor de beleving en betrokkenheid van ouders en kinderen. Het actieplan zoekt naar oplossingen via diverse actielijnen. Oplossingen die de zorg beter doen aansluiten bij de belevingswereld van ouders en kinderen, die meningen en feiten beter van elkaar scheiden en die meer inzicht geven in dossiervorming. SAVE Jeugdbescherming voert hiervoor ook een pilot uit onder de naam ‘Beter rapporteren’.

Pilot Beter rapporteren
Ouders en kinderen willen duidelijkere en nauwkeurigere rapportages. Dit bleek tijdens een loepsessie met onze cliënten en uit de klachtenanalyse 2020. Vaak bestaan rapportages uit een kluwen aan verhalen en situatieschetsen, waardoor het een rommelig en onsamenhangend geheel wordt en cliënten zich niet herkennen in wat er beschreven staat.

In de pilot Beter rapporteren hebben cliënten en medewerkers samen onderzocht wat nodig is om rapportages zo samen te stellen dat ze recht doen aan de ervaringen van ouders en kinderen. Hieruit bleek dat rapportages allereerst geschreven moeten worden vanuit het perspectief van het kind en het gezin. Rapportages moeten actueler, beknopter en overzichtelijker, met zo min mogelijk vakjargon. Daarnaast moet er beter onderscheid gemaakt worden tussen feiten en meningen en mogen alleen gevalideerde bronnen worden geciteerd. Deze aanbevelingen uit de pilot hebben inmiddels onder meer geresulteerd in een training voor medewerkers over rapporteren in begrijpelijke taal. Daarnaast is een sjabloon ontwikkeld waarmee rapportages volgens de vastgestelde criteria kunnen worden opgesteld. Eind 2021 vindt een evaluatiesessie plaats om te kijken of de nieuwe rapportages door de cliënt als een verbetering worden ervaren en of zij zich beter herkennen in de rapportages.

Meer over Actieplan Verbetering Feitenonderzoek