Waar ben je naar op zoek?

Bestuurlijke reactie Samen Veilig Midden-Nederland op rapportage Verwey-Jonker Instituut inzake reflectie Veranderagenda

De Raad van Bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) herkent zich in de eindrapportage van het Verwey-Jonker Instituut als reflectie op onze Veranderagenda. Het onderzoek is in onze ogen op een evenwichtige en transparante wijze uitgevoerd en geeft een adequaat beeld van de status van de Veranderagenda van SVMN.

De bevindingen in de eindrapportage geven een voor de Raad van Bestuur van SVMN passend beeld van de bekendheid met en inbedding van de Veranderagenda, zowel bij cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners als binnen SVMN. Het is mooi om te zien dat de geïnterviewden de veranderingsbereidheid van SVMN herkennen en dat sommige geïnterviewden de Veranderagenda zien als onderdeel van een langere traditie van de organisatie om zich te willen (blijven) ontwikkelen.

Het rapport geeft bovendien een goed overzicht van de snel veranderende context waarbinnen de medewerkers van SVMN dagelijks aan hun maatschappelijke opdracht invulling moeten geven. Het algemene samenvattend beeld is voor ons dan ook een goede weergave van de huidige stand van zaken rondom de Veranderagenda.

Daarmee zijn voor ons de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4 navolgbaar als uitkomst van deze reflectieopdracht. Wij zullen de aanbevelingen van het Verwey-Jonker Instituut dan ook overnemen en opnemen in ons ontwikkelproces. Speciale aandacht zal daarbij besteed worden aan de suggestie van het Verwey-Jonker Instituut om de veranderingen in te bedden in een onderliggende veranderingstheorie en die vast te leggen in een meerjarenplanning. Wij willen dit doen in verbinding met cliënten en ketenpartners. Het sluit aan bij het door ons voor de komende jaren ontwikkelde Koersprogramma Samen op weg naar een duurzaam cliëntgerichte en lerende organisatie. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de aanbeveling van het Verwey-Jonker Instituut om de uitvoering en invulling van de Veranderagenda meer in gezamenlijkheid met ketenpartners vorm te geven.

Tot slot danken wij de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut voor het uitgevoerde reflectieonderzoek en de bijbehorende voor ons herkenbare eindrapportage.

Krijnie Schotel en Paul Janssen
Bestuurders Samen Veilig Midden-Nederland

Het rapport vindt u hier: Onafhankelijke reflectie Veranderagenda SVMN