Indienen van een klacht

Heeft u een klacht over hoe wij u helpen, hoe wij met u omgaan of over iets dat wij nagelaten hebben? Dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen.

Wij nemen uw klacht serieus.  Wij kijken dan het liefst samen met u naar een oplossing. Daarom bespreken we uw klacht eerst graag met u, zo mogelijk met uw kind, de medewerker en diens leidinggevende. Heeft u dit liever niet? Komen we niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland. Deze klachtencommissie is onpartijdig. Zij behandelt en beoordeelt uw klacht.

Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. Geef in uw brief duidelijk aan of u inmiddels een gesprek heeft gehad met de medewerker of diens leidinggevende. Geeft u ook aan waarom dat niks opgeleverd heeft of waarom u zo’n gesprek niet wilt. De Klachtencommissie neemt uw klacht pas in behandeling als het gesprek niet geholpen heeft, of als u een dergelijk gesprek niet wilt.

Behandeling van de klacht

Meestal vraagt de Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland aan alle partijen om een toelichting op de klacht. Dit kan schriftelijk en daarna ook mondeling op de hoorzitting. Naast u zijn degene over wie u klaagt en diens leidinggevende aanwezig op deze hoorzitting. U heeft het recht om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Binnen zes weken na de zitting krijgt u een brief van de Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland waarin de uitspraak staat. Er staat in of uw klacht gegrond is of niet. Als de commissie meer tijd nodig heeft, dan moet zij dit u ook laten weten. Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie kunt u niet in hoger beroep gaan.

Beslissing

De uitspraak van de Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland wordt verstuurd aan u, de medewerker, diens leidinggevende en de Raad van Bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland. Indien uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard is, stuurt de Raad van Bestuur u binnen vier weken na de uitspraak een brief. Daarin staat of, en zo ja welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de uitspraak. Ook de medewerker en diens leidinggevende ontvangen deze brief.

Ondersteuning bij het indienen van een klacht?

Wilt u ondersteuning bij het indienen van een klacht?  Dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
Meer over het AKJ leest u op www.akj.nl.

Tuchtrecht

Vindt u dat de medewerker zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht.
Meer over de beroepscode en het tuchtrecht

 

*Let op: als u cliënt bent van Samen Veilig Midden-Nederland en/of van Veilig Thuis Utrecht kunt u altijd een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, ongeacht uw leeftijd. De aanduiding JEUGD in de naam betekent niet dat er een leeftijdsbeperking van kracht is. De Klachtencommissie neemt dus ook klachten in behandeling van cliënten die ouder zijn dan 18 jaar.  

Klachtenregeling

Klachtenreglement Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf
Folder: Klachtencommissie Jeugd* Midden-Nederland ↓ Download als pdf

Toelichting

Folder: verschil klachtrecht en tuchtrecht ↓ Download als pdf

jaarverslag Klachtencommissie Jeugd