Waar ben je naar op zoek?

Dialoogbijeenkomsten jeugdzorgregio’s provincie Utrecht

In maart en april 2019 organiseren de gemeenten in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Utrecht en de gecertificeerde instellingen in de zes Utrechtse jeugdzorgregio’s dialoogbijeenkomsten om oplossingsrichtingen uit de praktijk op te halen voor de wachttijden in de jeugdzorg.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de interne analyse van de Raad voor de Kinderbescherming naar de oorzaken van de lange wachttijden bij de Raad. Uit die analyse kwam onder meer naar voren dat een mogelijke oorzaak gelegen is in de samenwerking binnen de jeugdzorgketen.

Dialoogbijeenkomsten
Daarom is besloten tot dialoogbijeenkomsten met als doel knelpunten te onderkennen en concrete verbetermaatregelen te formuleren. De verbetermaatregelen worden uitgewerkt in een bovenregionaal verbeterplan dat voor de zomer in concept gereed zal zijn.

Deelnemers
Aan de bijeenkomsten nemen de lokale teams, SAVE, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ,Veilig Thuis Utrecht, de gemeenten (beleidsambtenaren en leerplicht) en de Raad voor de Kinderbescherming deel.

Wij zullen u te zijner tijd nader informeren over de uitkomsten en het verbeterplan.