Waar ben je naar op zoek?

Prettige feestdagen namens het bestuur

Inmiddels loopt het jaar 2018 naar zijn einde. Het is alweer het vierde jaar na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Zeker de afgelopen maanden is de jeugdzorg regelmatig in het landelijke nieuws geweest. Het gaat dan vaak over de financiële tekorten van de gemeenten; de werkdruk; krapte in de arbeidsmarkt én of marktwerking nu wel of niet een geschikt instrument is voor de jeugdzorg. We merken ook dat het nieuwe kabinet samen met de VNG stevige ambities heeft afgesproken om de transformatiedoelen van de transitie naar de gemeenten een nieuwe impuls te geven. Dit heeft zich vertaald in een stevig aantal programma’s dat ook ons werk raakt.

In dit (onrustige) kader zijn we blij dat we onze investeringen in de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten vanaf 2012 vertaald hebben zien worden in het verkrijgen van een zesjarig contract met de 26 Utrechtse gemeenten. Ook met zes Flevolandse gemeenten wordt gewerkt aan een langdurig verbintenis vanaf 2020. Dit geeft onze organisatie de basis om met vertrouwen te blijven werken aan de transformatiedoelen in partnership met onze opdrachtgevers. Er is natuurlijk nog een hoop te doen. Dit is ook gebleken uit het onderzoek SAVE in Woord en Daad dat Hogeschool Utrecht heeft gedaan naar de implementatie van de SAVE werkwijze bij onze gebiedsgerichte SAVE teams. Uit dit onderzoek is gebleken dat nog veel energie gaat zitten in de samenwerking met de lokale teams. We weten dat dit ook nog de komende jaren aandacht zal blijven vragen, maar merken dat er weer ruimte ontstaat om te investeren in de kwaliteit van het werk van de SAVE teams.

Ook heeft 2018 in het teken gestaan van de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraden (en daarop volgend de vorming van de nieuwe colleges). We hebben daardoor te maken met veel nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden die ons werk voor kwetsbare kinderen en volwassen nog niet zo goed kennen. Dit geeft ons de uitdaging om hen mee te nemen in het complexe werk  dat wij hebben én waarom we soms (zeer) ingrijpende maatregelen uitvoeren in het belang van de veiligheid van deze kwetsbare kinderen en volwassen. Maatregelen die grote impact kunnen hebben en ook weerstand kunnen oproepen. Inmiddels zijn al veel wethouders bij ons op werkbezoek geweest. Ook organiseren we daar waar gevraagd voorlichting voor gemeenteraadsleden.

Terwijl de consequenties van de transitie nog niet zijn uit gekristalliseerd, hebben we te maken met een nieuwe verandering namelijk de invoering van de verbeterde meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld per 1-1-2019. Vanaf die datum wordt het de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Professionals uit de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie dienen op basis van hun afwegingskaders te besluiten of er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid. Afgelopen maanden zijn we heel druk geweest om te zorgen dat Veilig Thuis Utrecht klaar is voor zijn nieuwe taken per 1-1-2019.

Ook 2018 is voor onze organisatie weer een dynamische jaar geweest, het zal de komende jaren niet anders zijn. We zien 2018 vooral als het jaar waarin we gebouwd hebben aan een langjarige stabiele relatie met onze opdrachtgevers. Hierdoor kunnen we met een hernieuwde energie in 2019 in gezamenlijkheid aan de slag met de transformatiedoelen van de jeugdzorg.

We wensen iedereen heel prettige feestdagen!

Tanno Klijn & Paul Janssen

Bestuur Samen Veilig Midden-Nederland