Waar ben je naar op zoek?

Hoe schrijf je een veiligheidsplan?

Wanneer er sprake is van onveiligheid in een gezinssituatie, kan SAVE Jeugdbescherming voorwaarden stellen aan de opvoedsituatie. Deze voorwaarden beschrijven veiligheidsdoelen. Als deze doelen zijn behaald, is de thuissituatie naar het oordeel van SAVE Jeugdbescherming ‘veilig genoeg’.

De jeugdbeschermer SAVE bespreekt de voorwaarden met de gezinsleden en vraagt hen een veiligheidsplan te maken. In het plan staan afspraken waaraan iedereen wordt gevraagd zich te houden en die nodig zijn om de veiligheid te herstellen. Deze afspraken zorgen ervoor dat het thuis weer veilig wordt en blijft. Gezinnen kunnen  zich bij het maken van een plan laten ondersteunen door hun sociaal netwerk, door een buurt- of wijkteam of andere betrokken hulpververleners.

De afgelopen jaren hebben zowel cliënten als hulpverleners aan Veilig Thuis Utrecht gevraagd om een format van een veiligheidsplan te ontwikkelen. Want wat zet je er nu in? En wat niet? Hoe uitgebreid moet het zijn? Cliënten en hulpverleners hebben het format getoetst en deze is nu gereed voor gebruik. Belangrijk voor hulpverleners om te weten, is dat het maken van een veiligheidsplan onderdeel is van de landelijke visie op gefaseerde ketenzorg. Dit format sluit ook aan bij de SAVE-werkwijze.

Het format is bedoeld als handreiking voor cliënten en professionals die een veiligheidsplan gaan schrijven. Klik hier voor het format veiligheidsplan. De volgende punten zijn hierin opgenomen:

  • Wie maken het plan?
  • Wat zijn de voorwaarden van SAVE Jeugdbescherming en wat zijn de doelen van het gezin?
  • Welke afspraken worden per doel gemaakt?
  • Wie houdt toezicht op het naleven van de afspraken? Wie doet wat bij problemen?
  • Wanneer is de evaluatie en met wie?

Bij vragen of opmerkingen over dit format kun je contact opnemen met het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland via expertisecentrum@samen-veilig.nl.