Waar ben je naar op zoek?

Leren van klachten – klachtenanalyse 2018

Op 1 juli heeft Samen Veilig Midden-Nederland de klachtenanalyse 2018 gepubliceerd. Hierin maken wij een analyse van de signalen en klachten die in 2018 over SAVE en Veilig Thuis Utrecht ontvangen zijn. Aan deze analyse verbinden wij aandachts- en verbeterpunten.

De analyse is gebaseerd op cijfers uit de eigen registratie van interne klachtgesprekken, de gegevens uit de jaarrapportage 2018 van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en het jaarverslag 2018 van de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN).

Enkele punten die uit de analyse naar voren komen:

  • Evenals voorgaande jaren blijven klachten over bejegening en bereikbaarheid een aandachtspunt. Ook valt op dat voor veel cliënten de rol- en taakverdeling tussen het lokale veld, SAVE en Veilig Thuis niet duidelijk is. Dit zijn belangrijke leerpunten waar Samen Veilig Midden Nederland verbeteracties op inzet.
  • Leidinggevenden van Samen Veilig Midden-Nederland hebben in totaal 143 klachtgesprekken gevoerd. 80% van de klachten had te maken met een ondertoezichtstelling. Vaders of moeders hebben de meeste klachten ingediend (123 van de 143), andere klachten waren onder meer afkomstig van beide ouders, jeugdigen of grootouders. In 64 gevallen was er sprake van een complexe scheiding.
  • Bij 56 klachtgesprekken was het AKJ betrokken ter ondersteuning van de client. Het AKJ merkt in het jaarverslag op dat de cliënten de klacht/bemiddelingsgesprekken over het algemeen als constructief ervaren. Wel verdient het nakomen van afspraken extra aandacht.
  • De KJMN heeft 32 klachten ontvangen. 14 daarvan zijn in behandeling genomen door de commissie. Ook hier gaan diverse klachten over bereikbaarheid en bejegening. De KJMN vraagt daarnaast aandacht voor het taalgebruik (vakjargon vermijden) in rapportages en het tijdig toezenden van rapportages.

De volledige analyse is hier gepubliceerd.
Daarnaast bespreken wij de analyse en de acties en verbeterpunten in oktober met onze ketenpartners tijdens een bijeenkomst. Nadere berichtgeving hierover volgt binnenkort.