Waar ben je naar op zoek?

Veelgestelde vragen

Over de rol van de overheid & gemeenten:

Hoe is de jeugdhulp in Nederland georganiseerd?

In Nederland is het stelsel van de jeugdhulp geregeld in de Jeugdwet. Die wet bepaalt dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Jeugdhulp kan geboden worden tot maximaal het 23ste levensjaar.

Gemeenten organiseren de jeugdhulp op lokaal niveau door Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- of wijkteams of bijvoorbeeld zorgloketten in te richten. Gespecialiseerde vormen van zorg kopen zij in bij zorgaanbieders en diensten van jeugdbescherming en jeugdreclassering bij gecertificeerde instellingen: instellingen die gecertificeerd zijn om maatregelen van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uit te voeren. Soms kopen gemeenten ook aanvullende jeugdhulp of preventieve jeugdbescherming (begeleiding) in bij een gecertificeerde instelling ter ondersteuning van de lokale hulp.

Welke rol heeft de landelijke overheid?

Gemeenten zijn sinds 2015  verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgen voor de randvoorwaarden zodat de gemeenten hun taak kunnen uitvoeren (wetgeving, financiering). De overheid wil daarnaast huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bestrijden door voorlichtingscampagnes te ontwikkelen die bijdragen aan het bespreekbaar maken van deze onderwerpen.

Welke rol heeft de provincie nog?

De provincies hebben helemaal geen rol meer.

Wat zijn lokale teams?

Gemeenten organiseren de jeugdhulp op lokaal niveau door Centra voor Jeugd- en Gezin, buurt- of wijkteams of bijvoorbeeld zorgloketten in te richten. De keuze is meestal afhankelijk van het aantal inwoners, demografische kenmerken en de aard van zorgvragen onder de burgers. Bij grotere gemeenten wordt veelal gekozen voor een indeling wijkteams of buurtteams, die in een specifieke wijk of postcodegebied binnen de gemeente werken, dichtbij de burger. Iedere gemeente heeft hier haar eigen benaming voor. Een dergelijk team wordt daarom ook wel lokaal team genoemd.

De teams of instanties werken altijd in de wijk en hebben als doel ondersteuning en hulp integraal en dicht bij het kind en het gezin te organiseren. De teams of instanties zijn multidisciplinair. Ze houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden hulp.

Heeft iedere gemeente één lokaal team? Of meerdere?

Veel gemeenten hebben een lokaal team of een wijkteam. Iedere gemeente heeft dit op haar eigen manier ingericht. Er zijn ook gemeenten die een zorgloket hebben of een voor de gehele gemeente werkend Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat is het verschil tussen een lokaal team en wijkteam ?

Geen. Iedere gemeente geeft hieraan een eigen naam en organiseert het ook op de manier die past bij de gemeente.

Hoe is de samenwerking tussen gemeenten en Samen Veilig Midden-Nederland vormgegeven?

Samen Veilig Midden-Nederland biedt advies als de veiligheid binnen een gezin of in de huiselijke kring op het spel staat en haakt aan:

 • Als hulpverleners op lokaal niveau op hun verzoek ondersteuning nodig hebben in de begeleiding van een kind en/of gezin;
 • Als er justitiële maatregelen nodig zijn om aanpak van de problemen binnen een gezin te realiseren;
 • Of als een kind strafbare feiten pleegt en crimineel afglijden dreigt.

Samen Veilig Midden-Nederland doet onderzoek en biedt begeleiding om waar mogelijk samen met gezin, betrokkenen lokale hulpverleners een veilige thuissituatie te realiseren en te voorkomen dat er gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn om de thuissituatie te verbeteren. Samen Veilig Midden-Nederland voert tevens maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit en oefent de voogdij uit indien er niet op een andere wijze in het gezag van een jeugdige kan worden voorzien.

Alle gemeenten in Flevoland (6) en Utrecht (26) sluiten contracten af met Samen Veilig Midden-Nederland voor de inzet van (preventieve) jeugdbescherming en/of jeugdreclassering en de inzet van Veilig Thuis.

Over Samen Veilig Midden-Nederland:

Sinds wanneer bestaat Samen Veilig Midden-Nederland?

Samen Veilig Midden-Nederland is op 1 januari 2015 opgericht. Dat was het jaar waarin het nieuwe stelsel jeugdzorg landelijk vorm heeft gekregen. Om de meldingen en zorg dichter bij cliënten te organiseren is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg daarbij overgeheveld naar gemeenten. De Bureaus Jeugdzorg van Flevoland en Utrecht, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht en Amersfoort (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn destijds opgegaan in Samen Veilig Midden-Nederland.

Wat doet Samen Veilig Midden-Nederland?

Samen Veilig Midden-Nederland draagt bij aan een veilig thuis voor iedereen in Flevoland en Utrecht.

Samen Veilig Midden-Nederland komt in actie als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer, als de veiligheid van een kind op het spel staat of als crimineel afglijden dreigt. Iedereen heeft het recht op een veilig thuis en ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien.

Samen Veilig Midden-Nederland heeft twee hoofdactiviteiten:

 1. Ingrijpen als de veiligheid van jeugdigen van 0-23 jaar op het spel staat. HSamen Veilig biedt preventieve jeugdbescherming aan (0-23 jaar) en voert maatregelen van jeugdbescherming (0-18 jaar) en jeugdreclassering (12-23 jaar) uit. Ook kan Samen Veilig Midden-Nederland in opdracht van de kinderrechter de voogdij over jeugdigen uitoefenen indien er niet op een andere wijze in het gezag van een jeugdige kan worden voorzien. Dit zijn allemaal activiteiten die Samen Veilig Midden-Nederland uitvoert als een van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland. In de meeste gevallen schakelen de lokale teams van gemeenten Samen Veilig Midden-Nederland in als de veiligheid van een kind op het spel staat. Of als bijvoorbeeld een criminele carrière dreigt. Hulpverleners op lokaal niveau verwijzen door of vragen advies aan de medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland. Dit betreft vaak gezinnen waar ernstige problemen zoals verslaving, psychische problemen en/of crimineel gedrag de veiligheid van kinderen in gevaar brengen
 2. Advies- en Meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling: Veilig Thuis Utrecht. Iedereen kan bellen voor advies over of een melding doen van een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Ook binnenlandse mensenhandel zoals seksuele uitbuiting valt hieronder.

Samen Veilig Midden-Nederland treedt op namens de overheid en de samenleving. Dit betekent dat zij een maatschappelijke opdracht heeft om burgers te beschermen Samen Veilig Midden-Nederland werkt vanuit een specialistische rol op veiligheid, in aanvulling op de hulp en betrokkenheid van gemeenten of aanbieders van jeugdhulp. Concreet betekent dit dat jeugdigen en hun ouders vaak al contact hebben met bijvoorbeeld een hulpverlener in de buurt of een huisarts voordat zij bij Samen Veilig komen.

Wat betekent ‘optreden namens de overheid en de samenleving’?

Samen Veilig Midden-Nederland treedt op namens de overheid en de samenleving. Dit betekent dat zij een maatschappelijke opdracht heeft om burgers te beschermen Samen Veilig Midden-Nederland werkt vanuit een specialistische rol op veiligheid, in aanvulling op de hulp en betrokkenheid van gemeenten of aanbieders van jeugdhulp. Concreet betekent dit dat jeugdigen en hun ouders vaak al contact hebben met bijvoorbeeld een hulpverlener in de buurt of een huisarts voordat zij bij Samen Veilig komen.

Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in artikel 3.2. van de Jeugdwet. Dit artikel gaat over de maatregelen van  kinderbescherming en jeugdreclassering. Concreet betekent dit dat Samen Veilig Midden-Nederland maatregelen van jeugdbescherming (0-18 jaar), jeugdreclassering (12-23 jaar) en gezag beëindigende maatregelen uitvoert (0-18 jaar). Ook biedt Samen Veilig kortdurende begeleiding aan zonder dat er sprake is van een juridische maatregel in aanvulling op lokale hulpverlening en specialistische hulp en geeft zij advies en voorlichting aan professionals die te maken hebben met mogelijk kwetsbare kinderen en volwassenen.

Veilig Thuis heeft als basis de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Artikel 4.1.1 verplicht de gemeenten om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten en geeft hierbij de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat alle 26 gemeenten samenwerken. Het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is in de provincie Utrecht gepositioneerd als Veilig Thuis Utrecht en organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland.

In de provincie Flevoland is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gepositioneerd als Veilig Thuis Flevoland en ondergebracht bij de Blijf Groep.

Waar werkt Samen Veilig Midden-Nederland?

Het werkgebied omvat de provincies Utrecht en Flevoland. De provincie Utrecht is verdeeld in zes jeugdzorgregio’s en Flevoland is één jeugdzorgregio. Dat betekent concreet dat Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zeven regio’s en 32 gemeenten.

De organisatie heeft vijf locaties: Utrecht, Nieuwegein, Veenendaal, Amersfoort en Almere.

De medewerkers van Veilig Thuis Utrecht werken voor de provincie Utrecht.

Waarom is er gekozen voor één organisatie en twee namen?

In 2015 zijn meerdere organisaties samen gaan werken onder de nieuwe naam Samen Veilig Midden-Nederland:

Bureau Jeugdzorg Flevoland en Bureau Jeugdzorg Utrecht
De organisaties Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn regionaal samen gaan werken. De Advies en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) zijn landelijk gepositioneerd als Veilig Thuis organisaties.
Het AMK was voor de transitie onderdeel van Bureau Jeugdzorg Utrecht

Het landelijke besluit om Veilig Thuis in 26 gemeenten te organiseren, de fusie van de bureaus Jeugdzorg en het feit dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling al onderdeel was van Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft voor het bestuurlijk besluit gezorgd dat Samen Veilig Midden-Nederland is opgericht.

Hoeveel mensen werken bij Samen Veilig Midden-Nederland?

In 2017 werken ongeveer 550 mensen bij Samen Veilig Midden-Nederland. 110 hiervan werken bij Veilig Thuis Utrecht.

Over melden van zorgen:

Wie meldt waar?

De lokale teams van de gemeenten hebben de eerste verantwoordelijkheid om te signaleren dat het niet goed gaat met jeugdigen en om te proberen dit bespreekbaar te maken en te helpen verbeteren. Als het lokale team behoefte heeft aan consult met (meer) expertise of bevoegdheden op het gebied van veiligheid kunnen zij daarvoor bij de SAVE-teams terecht. Maakt het lokale team zich zorgen om volwassenen dan kunnen zij bij Veilig Thuis terecht.

Professionals zoals artsen, docenten en leerkrachten melden in eerste instantie hun zorgen over jeugdigen of volwassenen bij de lokale teams. Zijn professionals niet bekend met het lokale team, omdat zij bijvoorbeeld niet lokaal werken of indien professionals liever anoniem melden [MdG1] dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Indien er sprake is van een ernstige onveilige situatie, dan kunnen alle professionals ook direct contact opnemen met Veilig Thuis.

Als burgers zich zorgen maken over de ontwikkeling en veiligheid van een kind kunnen zij zich wenden tot het lokale team of Veilig Thuis. Ook hier geldt weer de keuze tussen bekend zijn met het lokale team en/of liever anoniem melden.

In de bijlage treft u bovenstaande overzichtelijk uitgewerkt in een schema (dat u desgewenst kunt printen):

Kan ik ook anoniem melden?

Als u als burger belt met zorgen over iemand die u kent en u wilt uw eigen naam liever niet bekend maken, dan kunt u dit aangeven in het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Deze bespreekt dan met u waarom u liever anoniem wilt blijven en wat dat betekent voor de rol die Veilig Thuis kan gaan spelen. Samen maakt u de afweging wat de mogelijkheden zijn om de zorgen toch verder op te kunnen pakken.

Heeft u een hulpverleningsrelatie met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen? Dan kunt u niet anoniem blijven. Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.

Wat betekent één melding volstaat?

Een melding kan dus bij een SAVE-team binnenkomen, maar ook bij Veilig Thuis. In beide gevallen wordt door middel van een uniform triageproces de juiste expertise ingezet.

Alle SAVE-partners kunnen direct aansluitend op de melding worden ingezet. De betreffende medewerker zorgt ervoor dat de consultvraag of melding op de meest passende plek wordt ‘opgepakt’. Meldingen bij Samen Veilig Midden-Nederland van professionals die zelf niet in het lokale team werken, kunnen worden overgedragen naar het lokale team als er geen reden is voor onderzoek of handelen door Samen Veilig Midden-Nederland.  Indien er wel onderzoek gewenst is, dan wordt dat bij voorkeur door SAVE-teams gedaan. Veilig Thuis wordt alleen ingezet wanneer de specifieke expertise en/of bevoegdheden van Veilig Thuis noodzakelijk zijn. Bij Veilig Thuis werken vertrouwensartsen en specialisten op het gebied van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en binnenlandse mensenhandel. Ook hebben zij speciale bevoegdheden om systemen te raadplegen voor het doen van onderzoek.

Als een melding bij Veilig Thuis binnenkomt en er wordt (in triage) besloten dat cliënten het beste kunnen worden begeleid door een medewerker uit een SAVE-team, dan hoeft de melder zijn melding niet alsnog daar te doen. Dat geldt andersom ook, de medewerker SAVE kan de melding doorzetten naar Veilig Thuis of een medewerker van Veilig Thuis betrekken bij de casus. Werkers gaan door waar de ander gebleven was. De melder hoeft ook niet naar een ander nummer te bellen, maar wordt gebeld.

‘Eén melding volstaat’ duidt ook op de samenwerking met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils: het zijn allemaal professionals die zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader kunnen werken. Consult, crisisinterventie, onderzoek, SAVE-begeleiding in het vrijwillig kader én de uitvoering van rechterlijke maatregelen kunnen door één en dezelfde medewerker uitgevoerd worden.

Over de SAVE-werkwijze:

Wat is SAVE?

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie. Wij doen dit aan de hand van onze werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE).

SAVE bestaat uit een aantal elementen zoals: veiligheid als primair doel, eigen kracht en regie van de cliënt, gebiedsgericht werken en één aanpak waarbij naar het hele gezin gekeken wordt.

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de zorgen die er zijn. Samen met betrokkenen zoekt de medewerker naar oplossingen die de zorgen over de veiligheid verminderen. Hij/zij is werkzaam in de directe omgeving van de cliënt. De SAVE-teams werken intensief samen met de lokale teams van de gemeenten.

SAVE is een werkwijze die gehanteerd wordt binnen een samenwerkingsverband van Samen Veilig Midden-Nederland met Raad voor de Kinderbescherming en de afdelingen Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting en van het Leger des Heils. De William Schrikker Stichting heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.

Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.

De SAVE-werkwijze is samen met de gemeenten opgezet en later zijn de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting  en het Leger des Heils erbij aangesloten. Uitgangspunt is dichtbij huis de problemen oplossen en Samen Veilig Midden-Nederland alleen inschakelen als specialistische aanvullende kennis en expertise op het gebied van veiligheid nodig is.

Hoe is SAVE ontstaan?

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg (2015) heeft het  toenmalige Bureau Jeugdzorg Utrecht samen met de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting  gekeken hoe zij het best kunnen samenwerken met de gemeenten en lokale teams. Dit is uitgewerkt in de SAmenwerken aan VEiligheid werkwijze, kortgezegd de SAVE-werkwijze.

Wat is de SAVE-werkwijze?

De medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland werkt samen met gezin en hun netwerk aan de veiligheid in de thuissituatie en heet kortweg medewerker SAVE. Deze werkt volgens de volgende uitgangspunten.

De veiligheid en de ontwikkeling van het kind staan voorop.

Tegelijk gaat de medewerker uit van de eigen kracht en regie van het gezin. In overleg met het gezin, kan ook het netwerk rondom het gezin worden betrokken. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook buren en vrienden.

De medewerker SAVE werkt gebiedsgericht en werkt samen met de lokale teams van de gemeenten.

Door deze nauwe samenwerking hoeft het gezin het verhaal maar een keer te vertellen: 1 melding volstaat. Dit betekent ook dat de medewerker SAVE werkt binnen het totale veld van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gezinnen hebben zo niet steeds met een nieuw gezicht te maken. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

De werkwijze SAVE staat voor een lerende praktijk. Dat betekent dat er veelvuldig reflectie plaatsvindt door de medewerker SAVE op zijn of haar eigen professioneel handelen. Tegelijkertijd  is Samen Veilig Midden-Nederland kritisch op haar eigen werkwijze en stimuleert aanpassing en doorontwikkeling indien de praktijk daarom vraagt.

Is er verschil tussen SAVE, de SAVE-werkwijze en de medewerker SAVE?

SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid en de werkwijze met de uitgangspunten zoals gezinsgericht, integraal en gebiedsgericht [zie hierboven]. De medewerker SAVE is verantwoordelijk voor het bieden van aanvullende begeleiding in samenwerking met het lokale team  (0-18 jaar), voor het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen (0-18 jaar) en van jeugdreclasseringsmaatregelen (12-23 jaar). Een medewerker SAVE is in de praktijk een jeugd- en gezinsprofessional. Andere benamingen zijn specialist veiligheid,  gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder, jeugdzorgwerker en jeugd- en gezinsprofessional.

Wat is een SAVE-team?

Een SAVE-team bestaat uit gemiddeld 10 medewerkers die gebiedsgericht werken. Dat betekent dat zij nauw aansluiten bij de lokale situatie. Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zes regio’s en bestaat uit 27 SAVE-teams.

Hoe lang is een SAVE-team betrokken?

Dat hangt ervan af. Het SAVE-team kan ingeschakeld worden voor een adviesvraag vanuit het lokale team. Een medewerker SAVE is dan veelal maar eenmalig betrokken en adviseert de lokale hulpverlener. Soms is een medewerker SAVE ook betrokken bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. Het kan ook zijn dat een medewerker uit het SAVE-team betrokken wordt voor een (nader) onderzoek naar de thuissituatie. Aansluitend is er SAVE begeleiding die maximaal zeven maanden duurt.

Het kan ook zijn dat het kind een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel door de rechter opgelegd heeft gekregen. Het kind en het gezin krijgen dan  begeleiding van een medewerker SAVE die de maatregel uitvoert voor zolang de maatregel door de kinderrechter is opgelegd.

Wat kun je verwachten van een medewerker SAVE?

Een medewerker SAVE biedt SAVE-begeleiding. Dat betekent dat de medewerker – een rol waarvoor veel verschillende namen bekend zijn jeugd- en gezinsprofessional, specialist veiligheid,  gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder – een gezin begeleiding biedt.

 • Een onderdeel van de begeleiding kan een uitgebreider onderzoek zijn, maar dat hoeft niet. De begeleiding bestaat o.a. uit samen bespreken wat nodig is en voorwaarden stellen
 • Plan maken en uitvoeren
 • Als het plan niet werkt volgt een Jeugdbeschermingstafel. Dit kan uitmonden in een verzoek van de Raad aan de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken.

Op het moment dat de intensieve samenwerking met het lokale team en de medewerker SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland de veiligheid van kinderen en jongeren niet garandeert is zwaarder ingrijpen nodig. De Raad van de Kinderbescherming wordt dan erbij betrokken en zal onderzoek doen. Dit kan ertoe leiden dat de Raad bij de kinderrechter  verzoekt om een ondertoezichtstelling (OTS) of een gezagsbeëindiging. Ook kan een kind in het kader  van een OTS tijdelijk  uit huis geplaatst worden (UHP), alleen als de kinderrechter daartoe een machtiging verleent. Een kind dat onder voogdij staat van Samen-Veilig Midden-Nederland woont doorgaans niet meer bij zijn of haar juridische ouders, maar in een pleeggezin of alternatieve woonvorm zoals een instelling.

Wie zijn de SAVE-partners?
 • De afdeling Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
 • De William Schrikker Stichting  heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
 • Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.
Hoe is de samenwerking tussen gemeenten en Samen Veilig Midden-Nederland vormgegeven?

Samen Veilig Midden-Nederland biedt advies als de veiligheid binnen een gezin of in de huiselijke kring op het spel staat en haakt aan:

 • Als hulpverleners op lokaal niveau op hun verzoek ondersteuning nodig hebben in de begeleiding van een kind en/of gezin;
 • Als er justitiële maatregelen nodig zijn om aanpak van de problemen binnen een gezin te realiseren;
 • Of als een kind strafbare feiten pleegt en crimineel afglijden dreigt.

Samen Veilig Midden-Nederland doet onderzoek en biedt begeleiding om waar mogelijk samen met gezin, betrokkenen lokale hulpverleners een veilige thuissituatie te realiseren en te voorkomen dat er gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn om de thuissituatie te verbeteren. Samen Veilig Midden-Nederland voert tevens maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit en oefent de voogdij uit indien er niet op een andere wijze in het gezag van een jeugdige kan worden voorzien.

Alle gemeenten in Flevoland (6) en Utrecht (26) sluiten contracten af met Samen Veilig Midden-Nederland voor de inzet van (preventieve) jeugdbescherming en/of jeugdreclassering en de inzet van Veilig Thuis.

Wat is het verschil tussen SAVE en Veilig Thuis?

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel.

Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie.

Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Veilig Thuis op een rij:

 • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
 • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Veilig Thuis:
  • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
  • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
  • Verzorgt crisisinterventie
  • Voert aanpak huiselijk geweld uit
  • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
  • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Gebiedsgerichte SAVE-teams

De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen.

Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas.

De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn.
De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken.
Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen.
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen.
De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak.
Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen.

De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

SAVE op een rij:

 • SAVE is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
 • SAVE is bereikbaar tijdens kantooruren.
  In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
 • SAVE:
  • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
  • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
  • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
  • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.

SAVE-partners
De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming:  in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. Samen Veilig Midden-Nederland zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is.

De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan Samen Veilig direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Over begeleiding & maatregelhulp:

Wat is begeleiding?

Dit is hetzelfde als preventieve jeugdbescherming.
Samen Veilig Midden-Nederland hanteert deze laatste term.

Wat is jeugdhulp?

Als opgroeien of opvoeden niet goed gaat, kunnen kinderen en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Hiervoor zijn organisaties voor jeugd- en opvoedhulp zoals Centra voor Jeugd en Gezin, wijk- of buurtteams of zorgloketten in het leven geroepen. Hulpverleners bieden deze hulp in nauwe samenspraak met ouders/opvoeder, thuis, op school, of op de kinderopvang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod van  jeugdhulp.

Wat is preventieve jeugdbescherming?

Soms dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige (0-18 jaar) maar kan in samenwerking met (lokale) professionals, ouders en het netwerk een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel nog voorkomen worden. Soms is een consult aan het lokale team voldoende of sluit de medewerker SAVE aan bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. De medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. Hij of zij maakt daarbij samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en waar de zorgen liggen. Deze analyse noemen we een SAVE-onderzoek.

Indien er sprake is van een onveilige situatie, dan wordt er samen met het gezin besproken wat er nodig is om de situatie veilig genoeg te maken. Het gezin wordt uitgenodigd en gemotiveerd  om het plan daarvoor zelf te maken en te realiseren. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door hun familie, netwerk en de betrokken professionals. De medewerker SAVE kan gedurende een aantal maanden betrokken blijven om ondersteuning te bieden in de uitvoering van het plan dat is gemaakt. Dit is de SAVE-begeleiding.

Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering?
Dan kan de medewerker SAVE met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan nogmaals gekeken hoe gedwongen hulpverlening kan worden voorkomen en wordt het plan daarop aangepast. Als het nodig blijkt, voert de Raad een grondig onderzoek uit en  verzoekt de Raad de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter besluit uiteindelijk of gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. Alle begeleiding van de medewerker SAVE wordt tot dat moment preventieve jeugdbescherming genoemd. Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van het kind en het gezin. Is uiteindelijk toch een kinderbeschermingsmaatregel nodig dan voert in principe dezelfde medewerker SAVE deze uit en heeft deze daarbij dan meer bevoegdheden.

Wat is jeugdbescherming?

Bij ernstige problemen in een gezin kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel  opleggen. De volgende kinderbeschermingsmaatregelen zijn mogelijk:

Wat is jeugdreclassering?

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, of veroordeeld is voor een strafbaar feit kan een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdbescherming waarbij de jongere en ouders hulp en begeleiding krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.

Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door één van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland.

Meer over: Jeugdreclassering: maatregelen en begeleiding

Hoe werkt een jeugdbeschermingsmaatregel?

Zijn er zorgen in een gezin over het veilig opgroeien van een jeugdige? Dan wordt eerst geprobeerd om samen met het gezin te werken aan een oplossing voor de problemen. Als het mogelijk is, wordt ook het sociale netwerk hierbij betrokken. Heeft de vrijwillige hulp geen effect? Of accepteert het gezin of de jeugdige niet de hulp die nodig is? Dan grijpt de overheid in.
Er zijn verschillende instanties die de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) kunnen inschakelen:

 • De gemeente
 • Een jeugdhulpaanbieder
 • Een gecertificeerde instelling
 • Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

De raad onderzoekt of de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is. Is dit het geval, dan kan de raad een verzoek om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken, indienen bij de kinderrechter. De kinderrechter beslist of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

Als er niemand is die het ouderlijk gezag kan uitoefenen, bijvoorbeeld door overlijden van de ouders van een kind, dan wordt er door de kinderrechter een voogd benoemd. Een gecertificeerde instelling zoals Samen Veilig Midden-Nederland kan ook als voogd worden benoemd.

Meer over:

Hoe lang duurt een jeugdbeschermingsmaatregel?

Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor maximaal een jaar en kan door de rechter steeds met maximaal een jaar verlengd worden mits daar gegronde redenen voor zijn. Een ondertoezichtstelling eindigt altijd als het kind 18 jaar wordt. Een gezagsbeëindiging  wordt door de rechter uitgesproken voor onbepaalde tijd en eindigt in ieder geval altijd als het kind 18 jaar wordt. Een ouder/opvoeder kan altijd eerder om herstel in het gezag vragen, bij toewijzing eindigt het dan eerder.

Over Veilig Thuis Utrecht:

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Hieronder valt ook  ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties.

Veilig Thuis Utrecht is ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland en is werkzaam in de provincie Utrecht. Vanuit het landelijke telefoonnummer 0800 – 2000 komt u terecht bij het juiste regionale Veilig Thuis.

Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan seksuele uitbuiting.

Wat zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis?

Veilig Thuis heeft als AMHK de volgende wettelijke taken:

 • Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan iedereen die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling om dit advies vraagt.
 • Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
 • Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
 • Het beoordelen van de vraag of – en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft.
 • Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft.
 • Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft.
 • Indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W.
 • Het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.
Wat is het verschil tussen SAVE en Veilig Thuis?

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel.

Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie.

Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Veilig Thuis op een rij:

 • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
 • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Veilig Thuis:
  • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
  • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
  • Verzorgt crisisinterventie
  • Voert aanpak huiselijk geweld uit
  • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
  • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Gebiedsgerichte SAVE-teams

De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen.

Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas.

De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn.
De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken.
Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen.
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen.
De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak.
Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen.

De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

SAVE op een rij:

 • SAVE is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
 • SAVE is bereikbaar tijdens kantooruren.
  In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
 • SAVE:
  • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
  • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
  • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
  • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.

SAVE-partners
De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming:  in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. Samen Veilig Midden-Nederland zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is.

De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan Samen Veilig direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Veilig Thuis Utrecht – heeft dit betrekking op de provincie Utrecht of de gemeente Utrecht?

Dit heeft betrekking op de alle gemeenten in de provincie Utrecht. Dit gaat om 26 gemeenten.

Waarom is niet ook Veilig Thuis Flevoland onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland?

Dit is een beslissing geweest van de gemeentes in de provincie Flevoland. Sinds het ontstaan van de Veilig Thuis organisatie (2015) hebben de 6 Flevolandse gemeentes (Almere · Dronten · Lelystad · Noordoostpolder · Urk · Zeewolde) aan de Blijf Groep gevraagd om de Veilig Thuis (AMHK) taken uit te voeren.