Waar ben je naar op zoek?

Privacy & verwerken van persoonsgegevens (AVG)

Hier leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

SAVE komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden voor een jeugdige dreigt. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Dit is nodig om u en/of uw gezin goed te begeleiden en dat ook te verantwoorden.

Uw dossier

SAVE bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier informatie die SAVE over uw gezin heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie.

SAVE gaat zorgvuldig om met die gegevens. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen.

Lees alles over:

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Iedereen die toegang heeft tot uw dossier heeft een geheimhoudingsplicht. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit betekent dat zij niet zomaar met anderen over uw dossier mogen praten en vertrouwelijk omgaan met de informatie uit uw dossier.

Uitvoering dienstverlening:

 • Medewerkers SAVE die betrokken zijn bij de begeleiding van u en uw gezin hebben toegang tot uw dossier.
 • Ook secretaressen hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar u op kunnen sturen in opdracht van de medewerker.
 • Leidinggevenden kunnen ook bij uw dossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.
  Soms hebben zij toegang tot dossiers om onderzoek te kunnen doen in het geval van een incident of calamiteit.

Onderzoek & controle:

Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot uw dossier. Het gaat dan om:

 • Hogescholen en universiteiten voor onderzoek naar het werk van SAVE. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek.
 • De accountant en het Keurmerk Instituut. Deze organisaties voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen SAVE of Samen Veilig Midden-Nederland zijn wij verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

 

Met wie kan SAVE mijn persoonsgegevens uitwisselen?

SAVE mag uw (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over u opvragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

Wij doen dit in principe alleen als u daar toestemming voor geeft en als het uitwisselen van gegevens de privacy van een ander niet schaadt.
Wanneer SAVE uw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij dit van te voren.

Rondom uw toestemming gelden de volgende regels:

Als u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillig kader, dan wil dat zeggen dat uw kind geen jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd heeft gekregen.
Als u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillige kader, dan mogen wij alleen met uw toestemming informatie opvragen of verstrekken aan anderen.
Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook uw kind toestemming geven.
U heeft het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken

In de volgende situaties mogen wij echter ook gegevens opvragen zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren:

 1. Wij mogen gegevens verstrekken en vragen aan hulpverleners die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. maar wij mogen dat alleen zonder uw toestemming doen als uw kind een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel heeft en het voor de begeleiding noodzakelijk is,
 2. SAVE moet gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om uw kind te beschermen.
 3. SAVE mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 4. Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
 5. SAVE geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.

 

Kan ik mijn dossier inzien? Wat zijn mijn andere rechten?

U heeft verschillende rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft het recht om uw dossier in te zien. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind waarover u gezag heeft. Gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.

Let op: heeft u ook contact gehad met Veilig Thuis Utrecht? En wilt u ook die gegevens inzien? Dan moet u bij SAVE en bij Veilig Thuis Utrecht afzonderlijk een verzoek indienen om het dossier te kunnen inzien.

Ook kinderen mogen het dossier inzien.
Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Is uw kind jonger dan twaalf jaar?
  Dan kan het niet zijn eigen dossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens het kind doen.
 • Is uw kind tussen de twaalf en zestien jaar?
  Dan kunnen zowel uw kind als de wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is uw kind zestien jaar of ouder?
  Dan heeft alleen uw kind recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van het kind nodig.

Overige rechten

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 1. Correctie van uw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 2. Verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 3. Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (uw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden).
 4. Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 5. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over u zijn opgenomen in uw dossier.
 6. Intrekken toestemming: wanneer u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillige kader, dus zonder jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel, dan mogen wij alleen informatie opvragen of verstrekken aan anderen als u daar toestemming voor geeft. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook uw kind toestemming geven. U heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken. SAVE beoordeelt dan welk effect dit heeft op uw begeleiding en informeert u daar over. Let op: dit recht geldt alleen in het vrijwillig kader (dus als uw kind geen jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd heeft gekregen).
 7. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacystatement door ons verwerkt zijn.
  U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de medewerker SAVE.
Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar uw verzoek. Uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u een reactie.

 

Hoe lang bewaart SAVE mijn gegevens?

SAVE is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit uw dossier of het dossier van uw kind ten minste 15 jaar te bewaren, maar niet langer dan 30 jaar na het meerderjarig worden van uw kind.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

SAVE beveiligt uw persoonsgegevens via allerlei technische en organisatorische maatregelen.

Zo is uw dossier beveiligd met een wachtwoordtoegang. Alleen bevoegde medewerkers kunnen bij uw gegevens door in te loggen met persoonlijke inloggegevens.

Ook hebben wij firewalls en virusscanners geïnstalleerd om te voorkomen dat er door buitenstaanders ingebroken kan worden op ons computersysteem of dat ons computersysteem beschadigt raakt door een virus. Wij houden deze technische beveiligingsmaatregelen up-to-date.

Daarnaast hanteren wij gedragsregels voor medewerkers en voeren wij bewustwordingscampagnes om medewerkers op het belang van een goede beveiliging te attenderen.

Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacystatement door ons verwerkt zijn.
U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:

Privacystatement SAVE (AVG): zo gaan wij om met uw privacy ↓ Download als pdf
Privacyreglement voor cliënten (dit reglement gaat dieper op de privacyregels in) ↓ Download als pdf