Waar ben je naar op zoek?

Regionale samenwerkingsafspraken in Flevoland

Ook in Flevoland werken de gemeenten, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming samen aan het duurzaam borgen van veiligheid van inwoners bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Omwille van de eenduidigheid en op verzoek van de regionaal werkende organisaties hebben de Flevolandse gemeenten samen met Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming regionale afspraken gemaakt (in plaats van per gemeente apart). De partijen willen met deze samenwerkingsafspraken een sluitend netwerk rond kwetsbare inwoners vormen.

De samenwerkingsafspraken zijn op 11 juli j.l. ondertekend door de wethouders van de zes Flevolandse gemeenten en de bestuurders van Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan de hand van een casus, gepresenteerd door de vertrouwensarts van Veilig Thuis Flevoland, werd duidelijk hoe complex de situaties kunnen zijn waarin kinderen en volwassen kunnen verkeren, en daarmee ook hoe complex voor hulpverleners kan zijn. Tevens werd de noodzaak van samenwerking duidelijk. “Juist daar waar kinderen en volwassenen het meest kwetsbaar zijn en in hun veiligheid bedreigd worden, hebben we elkaar nodig. Alleen samen kunnen we het veiliger maken”, aldus de vertrouwensarts.

Extra impuls
Afgesproken is om de samenwerking extra impuls te geven; wethouders regio Flevoland gaan bij VNG landelijk aandacht vragen voor het inregelen van gedwongen opname 18- bij verslavingszorg. Dit wordt nu door beroepsvereniging en verslavingsartsen al bij VWS geagendeerd (van SVMN/VT). Wethouders gaan hier nu ook aandacht voor vragen via CIE VNG. Mede om dit onderdeel hoog op de agenda te zetten.

Deze ondertekening is een goede stap richting helderheid over ieders rollen en verantwoordelijkheden voor een sluitend netwerk rond kwetsbare kinderen en volwassenen. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Het veld is dynamisch, onder andere doordat wet- en regelgeving verandert en we meer kennis vergaren over wat werkt. Maar ook door wachtlijsten die soms oplopen, waardoor de samenwerkingsafspraken op een aantal punten onder druk staan. Dankzij het intensieve traject dat de gemeenten afgelopen periode met Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming hebben doorlopen, kunnen ze ook de uitdaging met elkaar aan om waar nodig verder aan te scherpen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor veranderingen in de sector of samenleving.