Waar ben je naar op zoek?

Toekomstscenario gepresenteerd: jeugdbeschermingsketen in beweging

Er is veel te doen over het functioneren van de huidige jeugdbeschermingsketen. De keten is overbelast, er zijn veel schakels en te lange doorlooptijden. De ministeries van Justitie en Veiligheid en van VWS hebben i.s.m. de VNG in april een toekomstscenario gepresenteerd waarmee zij een verbetering van de jeugdbeschermingsketen beogen.

Het scenario schetst hoe kind- en gezinsbescherming zo georganiseerd kunnen worden dat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller passende hulp en bescherming krijgen. In het scenario is het lokale team de spil die om de kinderen en het gezin staat. Het lokale team staat in contact met een regionaal veiligheidsteam. Daarin zijn functies en veiligheidstaken van Gecertifieerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Zo zijn verschillende expertises direct beschikbaar en kan er snel en in samenhang passende hulp geboden worden.

Landelijk lopen er al sinds 2018 in verschillende regio’s pilots gericht op verbetering en versnelling van de jeugdbeschermingsketen. De resultaten uit die pilots hebben mede aan de wieg gestaan van het toekomstscenario en krijgen een belangrijke rol in de verdere uitwerking.

Uitwerking
Het toekomstscenario dat in april naar de Tweede Kamer is gestuurd, schetst een toekomstbeeld en is nog geen uitgewerkt plan. Er zijn nog dilemma’s en er staan nog vragen open. In de komende periode gaat daar o.a. in proeftuinen en in nauwe samenwerking met cliënten, gemeenten en betrokken organisaties aan gewerkt worden. In het najaar wordt een definitief voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij goedkeuring zal het scenario de komende 2-3 jaar geleidelijk en gestructureerd uitgeprobeerd en waar nodig aangescherpt worden. De landelijke uitrol zal naar verwachting zeker 5 tot 10 jaar in beslag gaan nemen.

Voorsorteren
Het Koersprogramma van Samen Veilig Midden-Nederland sluit goed aan op deze ontwikkeling. Met de pilots SAVE op locatie, Ketenversnelling en Jeugdbescherming Utrecht-West hebben zowel SAVE Jeugdbescherming als Veilig Thuis Utrecht bijgedragen aan de bouwstenen voor het toekomstscenario. Ook in het vervolgtraject krijgen zij een rol, o.a. in de proeftuinen die de verdere uitwerking van het scenario vorm gaan geven.

In de-zomer-editie van de nieuwsbrief SAVE gaan wij in gesprek met het bestuur over wat dit scenario voor cliënt en professionals gaat betekenen.