Waar ben je naar op zoek?

Veelgestelde vragen over het melden van zorgen: waar kunt u terecht?

Als u zich zorgen maakt om iemand uit uw omgeving of iemand waar u in uw werk mee te maken heeft of krijgt, dan is het goed om dit kenbaar te maken, advies te vragen of een melding te doen. Waar kunt u dan terecht? Wie meldt waar en wat is nu het verschil tussen Veilig Thuis en de SAVE-teams? Hierover blijken in de praktijk vragen te zijn die we hier graag beantwoorden.

Veelgestelde vragen

Wie meldt waar?

De lokale teams van de gemeenten hebben de eerste verantwoordelijkheid om te signaleren dat het niet goed gaat met jeugdigen en om te proberen dit bespreekbaar te maken en te helpen verbeteren. Als het lokale team behoefte heeft aan consult met (meer) expertise of bevoegdheden op het gebied van veiligheid kunnen zij daarvoor bij de SAVE-teams terecht. Maakt het lokale team zich zorgen om volwassenen dan kunnen zij bij Veilig Thuis terecht.

Professionals zoals artsen, docenten en leerkrachten melden in eerste instantie hun zorgen over jeugdigen of volwassenen bij de lokale teams. Zijn professionals niet bekend met het lokale team, omdat zij bijvoorbeeld niet lokaal werken of indien professionals liever anoniem melden [MdG1] dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Indien er sprake is van een ernstige onveilige situatie, dan kunnen alle professionals ook direct contact opnemen met Veilig Thuis.

Als burgers zich zorgen maken over de ontwikkeling en veiligheid van een kind kunnen zij zich wenden tot het lokale team of Veilig Thuis. Ook hier geldt weer de keuze tussen bekend zijn met het lokale team en/of liever anoniem melden.

In de bijlage treft u bovenstaande overzichtelijk uitgewerkt in een schema (dat u desgewenst kunt printen):

Wat is het verschil tussen SAVE en Veilig Thuis?

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel.

Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie.

Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Veilig Thuis op een rij:

 • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
 • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Veilig Thuis:
  • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
  • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
  • Verzorgt crisisinterventie
  • Voert aanpak huiselijk geweld uit
  • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
  • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Gebiedsgerichte SAVE-teams

De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen.

Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas.

De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn.
De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken.
Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen.
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen.
De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak.
Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen.

De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

SAVE op een rij:

 • SAVE is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
 • SAVE is bereikbaar tijdens kantooruren.
  In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
 • SAVE:
  • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
  • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
  • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
  • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.

SAVE-partners
De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming:  in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. Samen Veilig Midden-Nederland zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is.

De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan Samen Veilig direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Wat betekent één melding volstaat?

Een melding kan dus bij een SAVE-team binnenkomen, maar ook bij Veilig Thuis. In beide gevallen wordt door middel van een uniform triageproces de juiste expertise ingezet.

Alle SAVE-partners kunnen direct aansluitend op de melding worden ingezet. De betreffende medewerker zorgt ervoor dat de consultvraag of melding op de meest passende plek wordt ‘opgepakt’. Meldingen bij Samen Veilig Midden-Nederland van professionals die zelf niet in het lokale team werken, kunnen worden overgedragen naar het lokale team als er geen reden is voor onderzoek of handelen door Samen Veilig Midden-Nederland.  Indien er wel onderzoek gewenst is, dan wordt dat bij voorkeur door SAVE-teams gedaan. Veilig Thuis wordt alleen ingezet wanneer de specifieke expertise en/of bevoegdheden van Veilig Thuis noodzakelijk zijn. Bij Veilig Thuis werken vertrouwensartsen en specialisten op het gebied van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en binnenlandse mensenhandel. Ook hebben zij speciale bevoegdheden om systemen te raadplegen voor het doen van onderzoek.

Als een melding bij Veilig Thuis binnenkomt en er wordt (in triage) besloten dat cliënten het beste kunnen worden begeleid door een medewerker uit een SAVE-team, dan hoeft de melder zijn melding niet alsnog daar te doen. Dat geldt andersom ook, de medewerker SAVE kan de melding doorzetten naar Veilig Thuis of een medewerker van Veilig Thuis betrekken bij de casus. Werkers gaan door waar de ander gebleven was. De melder hoeft ook niet naar een ander nummer te bellen, maar wordt gebeld.

‘Eén melding volstaat’ duidt ook op de samenwerking met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils: het zijn allemaal professionals die zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader kunnen werken. Consult, crisisinterventie, onderzoek, SAVE-begeleiding in het vrijwillig kader én de uitvoering van rechterlijke maatregelen kunnen door één en dezelfde medewerker uitgevoerd worden.

Kan ik ook anoniem melden?

Als u als burger belt met zorgen over iemand die u kent en u wilt uw eigen naam liever niet bekend maken, dan kunt u dit aangeven in het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Deze bespreekt dan met u waarom u liever anoniem wilt blijven en wat dat betekent voor de rol die Veilig Thuis kan gaan spelen. Samen maakt u de afweging wat de mogelijkheden zijn om de zorgen toch verder op te kunnen pakken.

Heeft u een hulpverleningsrelatie met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen? Dan kunt u niet anoniem blijven. Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.