Waar ben je naar op zoek?
Informatie voor volwassenen

Met wie kan Samen Veilig uw persoonsgegevens uitwisselen?

Samen Veilig mag uw (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over u opvragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

Wij doen dit in principe alleen als u daar toestemming voor geeft en als het uitwisselen van gegevens de privacy van een ander niet schaadt.
Wanneer Samen Veilig uw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij dit van te voren.

Rondom uw toestemming gelden de volgende regels:

Als u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillig kader, dan wil dat zeggen dat uw kind geen jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd heeft gekregen.
Als u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillige kader, dan mogen wij alleen met uw toestemming informatie opvragen of verstrekken aan anderen.
Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook uw kind toestemming geven.
U heeft het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken

In de volgende situaties mogen wij echter ook gegevens opvragen zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren:

  1. Wij mogen gegevens verstrekken en vragen aan hulpverleners die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. maar wij mogen dat alleen zonder uw toestemming doen als uw kind een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel heeft en het voor de begeleiding noodzakelijk is,
  2. Samen Veilig moet gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om uw kind te beschermen.
  3. Samen Veilig mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
  4. Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
  5. Samen Veilig geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.