Waar ben je naar op zoek?
Informatie voor volwassenen

Rechten m.b.t. verwerken persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft het recht om uw dossier in te zien.
U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind waarover u gezag heeft. Gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.

Ook kinderen mogen het dossier inzien.
Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Is uw kind jonger dan twaalf jaar?
  Dan kan het niet zijn eigen dossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens het kind doen.
 • Is uw kind tussen de twaalf en zestien jaar?
  Dan kunnen zowel uw kind als de wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is uw kind zestien jaar of ouder?
  Dan heeft alleen uw kind recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van het kind nodig.

Overige rechten

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 1. Correctie van uw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 2. Verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 3. Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (uw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden).
 4. Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 5. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over u zijn opgenomen in uw dossier.
 6. Intrekken toestemming: wanneer u begeleiding krijgt vanuit het vrijwillige kader, dus zonder jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel, dan mogen wij alleen informatie opvragen of verstrekken aan anderen als u daar toestemming voor geeft. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook uw kind toestemming geven. U heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Samen Veilig beoordeelt dan welk effect dit heeft op uw begeleiding en informeert u daar over. Let op: dit recht geldt alleen in het vrijwillig kader (dus als uw kind geen jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd heeft gekregen).
 7. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacystatement door ons verwerkt zijn.
  U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de medewerker SAVE.
Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar uw verzoek. Uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u een reactie.