Waar ben je naar op zoek?

Jouw privacy

SAVE bewaart gegevens over jou en je gezin in je dossier.

Welke gegevens over jou bewaren wij?

In jouw dossier staan de volgende gegevens:

 • je voornaam en achternaam
 • je adres
 • je geboortedatum
 • je burgerservicenummer: bij je geboorte wordt je ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Je krijgt dan een uniek persoonsnummer: je Burgerservicenummer (BSN). Het is een uniek nummer. Daarmee ben jij herkenbaar. Je bent de enige met dit nummer. Dat nummer heb je nodig bij alles wat je via de overheid regelt: je paspoort, je kindertoeslag, je zorgverzekering en later ook je belastingen.
 • gegevens over je gezin: over wie je ouders zijn, over wie jou opvoeden (dat kunnen je ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld pleegouders of je grootouders) en ook of je broers en/of zussen hebt.
 • gegevens van mensen die bij jou en je hulp betrokken zijn, zoals je grootouders, een oom of tante of bijvoorbeeld goede vrienden of de buurvrouw. Dan staan ook hun naam en adres in je dossier.

In het dossier staat ook waarom je hulp krijgt van SAVE. En welke hulp dat is. Ook alle afspraken die jullie met de medewerker maken staan in je dossier.

Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. SAVE moet je dossier daarom goed beschermen. En er voor zorgen dat niemand zomaar jouw gegevens kan gebruiken of misbruiken. Daarom is er op het dossier privacywetgeving van toepassing. Dat zijn allemaal regels over hoe wij met jouw gegevens om moeten gaan en over hoe wij jouw gegevens moeten beschermen. Onze medewerkers zijn verplicht zich aan deze regels te houden.

Welke regels er zijn en hoe SAVE jouw gegevens beschermt leggen wij hieronder in het kort uit in het privacystatement.

Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan vind je in het privacyreglement.
Daar staan alle privacyregels nauwkeurig uitgelegd. Je kunt het volledige privacyreglement hieronder downloaden.

Privacystatement: de privacyregels in het kort

Welke medewerkers kunnen bij mijn dossier?

Iedereen die toegang heeft tot jouw dossier heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet zomaar met anderen over jouw dossier mogen praten. Ook moeten zij een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

De volgende mensen mogen jouw dossier bekijken:

 • Medewerkers die jou en je gezin begeleiden.
 • De medewerker die jou begeleidt kan aan het secretariaat vragen om bepaalde dingen uit jouw dossier naar jullie op te sturen. Het secretariaat moet daarvoor in jouw dossier kijken.
 • De baas van de medewerker kan in jouw dossier kijken. Hij doet dit om te kijken of de medewerker goed zijn werk doet. Ook als jullie een klacht hebben kijkt de baas in jouw dossier om goed met jullie over de klacht te kunnen praten.
 • Soms kijken ook andere organisaties in je dossier. Zij hebben dan gegevens nodig voor onderzoek of om bijvoorbeeld bepaalde dingen te controleren. het gaat dan bijvoorbeeld om organisaties als een universiteit, de accountant of de inspectie.
Mogen andere organisaties mijn gegevens zien?

Nee, dat mag niet zomaar. Wij doen dit alleen als jullie ons daar toestemming voor geven.
Ben jij 12 jaar of ouder? Dan moet ook jij toestemming geven. je hebt ook het recht om je toestemming weer in te trekken.
Bovendien mogen wij alleen informatie delen als dit de privacy van anderen niet in gevaar brengt.

Soms mogen wij jullie gegevens wel aan anderen laten zien zonder jullie toestemming.
Dat mag alleen als:

 • als het voor de hulp nodig is om gegevens te delen met andere hulpverleners.
 • soms moeten wij van de wet gegevens delen. Zo moeten wij jullie gegevens delen met bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. Als dat moet, dan vragen wij toestemming. Maar zeggen jullie “nee”, dan mogen wij de informatie toch delen.
 • wij mogen ook gegevens delen met de klachtencommissie of het tuchtcollege. Dat mag alleen als dat nodig is voor een klachtenprocedure of  tuchtzaak.
 • wij mogen gegevens delen met bijvoorbeeld de politie als dit nodig is om jullie te beschermen.
 • wij geven ook gegevens door aan gemeenten.  gemeenten hebben die gegevens nodig om de rekening te controleren die zij van ons krijgen voor ons werk.
Mag ik mijn gegevens zien?

Ja, dat mag.
Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Ben jij jonger dan 12 jaar?
  Dan mag je niet je eigen dossier inzien. Alleen je wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat jouw ouders) kunnen dat namens jou doen.
 • Ben jij tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan kunnen jij je eigen dossier inzien. Maar ook je wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat jouw ouders) mogen het dossier inzien. dat mogen zij ook zonder jouw toestemming.
 • Ben jij 16 jaar of ouder?
  Dan mag alleen jij het dossier inzien. Wil de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat je ouders) het dossier inzien? Dan mag dat alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Let op: heb je ook contact gehad met Veilig Thuis Utrecht? En wil je ook die gegevens zien? Dan moet je bij zowel SAVE als bij Veilig Thuis Utrecht een aanvraag doen om je gegevens te zien.

Wat mag je inzien?
Je kunt je eigen gegevens bekijken en je mag zien wat er over jou opgeschreven is.
Gegevens over andere personen mag je niet zomaar inzien. Daar moeten zij eerst toestemming voor geven.

Mag ik mijn gegevens aanpassen?

Ben je niet eens met wat er opgeschreven is? Vraag dan aan de medewerker of de gegevens aangepast kunnen worden.

Komen jullie er niet uit? Stuur dan een brief naar de manager van het kantoor waar de medewerker werkt met de vraag om de gegevens te verbeteren of aan te vullen.
Schrijf duidelijk op om welke gegevens het gaat. Schrijf ook duidelijk op wat er anders moet.
Zet in de brief ook je naam en geboortedatum. Let op: dit moet dezelfde naam zijn als de naam die op je dossier staat.

Welke rechten heb ik nog meer?

Je hebt het recht op:

 • Correctie van jouw persoonsgegevens als deze niet kloppen.
 • Weghalen van persoonsgegevens als wij deze verkeerd gebruikt hebben of als ze er niet meer toe doen.
 • Weigeren om je persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek door een universiteit. Dit kan alleen als je daar een goede reden voor hebt.
 • Je kunt een kopie krijgen van de gegevens die over jou zijn opgenomen in je dossier.
 • Je hebt het recht om je toestemming voor het uitwisselen van je gegevens  weer in te trekken. Maar dit kan alleen als jij geen jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebt.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat wij niet goed omgaan met jouw persoonsgegevens.
  Je kunt deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil jij gebruik maken van jouw rechten?
Bespreek dit dan met met de medewerker die jou begeleidt. Je kunt ook bellen met het secretariaat van het kantoor waar jij cliënt bent of bent geweest.
Je krijgt altijd binnen 4 weken antwoord op je verzoek.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren je dossier met alle gegevens nog 15 jaar nadat de hulp gestopt is. Dat moet van de wet.

Als jij dan nog geen 18 jaar? Dan bewaren wij je dossier tot je 18 jaar bent.

We mogen het dossier pas vernietigen als jij het gezien hebt. Is dat nog niet gebeurt na die 15 jaar of als jij 18 jaar bent geworden? Dan bewaren wij het dossier tot je het gezien hebt of anders tot jij 48 jaar geworden bent.

Heb jij een ondertoezichtstelling of voogdij gehad?
Dan kunnen er soms andere regels gelden voor bewaren en vernietigen van je dossier.
Als dat bij jou ook zo is, dan vertelt de medewerker je dit. Je kunt er natuurlijk ook altijd zelf naar vragen.

 

Privacyreglement: alle privacyregels op een rij

Privacyreglement SAVE ↓ Download als pdf