Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Samen zicht op Veiligheid’

Als professional in een lokaal team (of soortgelijke organisatie) bent u vaak het eerste aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn over het opgroeien en opvoeden van kinderen. U kunt dan te maken krijgen met gezinssituaties, waarbij u twijfelt over de veiligheid van kinderen. Wat te doen in zo’n situatie?

De training ‘Samen zicht op veiligheid’ ondersteunt u bij het signaleren van (on)veiligheid en bij het in gesprek gaan met ouders over (mogelijke) onveilige thuissituaties zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.
De training is gebaseerd op de visie en uitgangspunten van oplossingsgericht werken en Signs of Safety. Deze werkwijzen geven handvatten hoe gebruik te maken van een zorgen- en krachtenanalyse om tot een zorgvuldige weging te komen. Het doel is te zoeken naar de eigen kracht en regie van ouders en hun netwerk, om samen te werken aan (het herstel van) veiligheid.

Tevens wordt er in de training stilgestaan bij wat u kunt doen als ouders uw zorgen niet delen/herkennen of zorgmijdend zijn.

Na het volgen van de training:

 • Heeft u gereflecteerd op uw eigen visie rondom (on)veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Weet u welke signalen kunnen duiden op onveiligheid en welke factoren van invloed zijn om zicht te krijgen op veiligheid
 • Kunt u uw zorg benoemen vanuit partnerschap, waarbij u gebruik maakt van uw eigen professionele visie op de ontwikkelingstaken van kinderen.
 • Kunt u een zorgen- en krachtenanalyse maken om een weloverwogen weging te kunnen maken over de gesignaleerde (on)veiligheid
 • Weet u conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer u andere instanties moet betrekken en met welk doel u dat doet
 • Kent u het verschil tussen een gezinsplan en een veiligheidsplan
 • Kent u het belang van het netwerk betrekken en weet u met welk doel u dit doet
 • Kunt u een oplossingsgericht stuurgesprek voeren en (veiligheids)doelen formuleren (positioneren)
 • Kunt u beweging creëren, waarbij u het effect ervaart van een oplossingsgerichte benadering en reflecteert u op uw eigen houding t.o.v. de ouder

De training ‘Samen zicht op Veiligheid’ bestaat uit 4 dagdelen van ieder 3.5 uur. In elk dagdeel staat een thema centraal:

Dagdeel 1: signaleren van onveilige situaties/huiselijk geweld/ kindermishandeling

Om (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is het van belang om signalen van onveiligheid te herkennen, te verwoorden en te bespreken met ouders. Maar hoe kunt u dat doen en in verbinding blijven met ouders; wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

We brengen in kaart aan welke ontwikkelingstaken kinderen per leeftijdscategorie mogelijk niet toekomen als er sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling . Tegelijkertijd koppelen we deze ontwikkelingstaken van kinderen aan de opvoedtaken van ouders. Vanuit deze insteek leert u het gesprek met ouders aan te gaan.

Dagdeel 2: inschatten van veiligheid

In dit dagdeel staan we stil bij hoe u een zorgen- en krachtenanalyse kunt maken en hoe u uw zorgen rondom de veiligheid kunt bespreken. De uitgangspunten van Signs of Safety geven daarbij handvatten, vooral ook om de focus op veiligheid te houden. Tevens kijken we hoe u het netwerk rondom het gezin kunt betrekken om de veiligheid bespreekbaar te maken, in te inschatten en eventueel te borgen.

Dagdeel 3: werken met een veiligheidsplan

In dit dagdeel staat het gezinsplan versus het veiligheidsplan centraal. Wanneer is een veiligheidsplan nodig en hoe geeft u hier samen met ouders en eventueel anderen inhoud aan?
U gaat ervaren hoe het oplossingsgericht stuurgesprek u kan helpen om samen met ouders op zoek te gaan naar herstel van de veiligheid. Tot slot kijken we aan de hand van de stappen van de meldcode waar uw mogelijkheden ophouden en welke instanties u binnen welke stap kunt, dan wel moet betrekken.

Dagdeel 4: het bespreken van signalen van (on)veiligheid met de ouders en wegen van veiligheid

In dit dagdeel wordt er gewerkt met een trainingsacteur in de rol van een ouder. U gaat in gesprek met deze ouder over (on)veiligheid en ervaart hoe u met deze ouder samen kunt werken aan veiligheid. U gaat samen op zoek naar de gewenste veranderingen en onderzoekt welke ideeën deze ouder heeft om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

Accreditatie training ‘Samen zicht op veiligheid’

Nummer: SKJ 205849
Punten: 15

Optioneel tussen dagdeel 3 en 4: extra dagdeel ‘De cirkel van geweld en het tijdelijk huisverbod’

In dit dagdeel krijgt u inzicht in hoe de cirkel van geweld ‘werkt’ en wat er nodig is om deze te doorbreken. U krijgt tools aangereikt die u als professional helpt partners te ondersteunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ‘time out procedure’. Ook wordt uitgelegd wat een tijdelijk huisverbod inhoudt en hoe deze interventie ingezet kan worden om de veiligheid te (kunnen) waarborgen.

Na het volgen van dit dagdeel:

 • Reflecteert u op uw eigen visie over partnergeweld
 • Weet u welke factoren van invloed zijn op partner geweld
 • Kent u de geweldspiraal en weet u wat er nodig is om deze te doorbreken
 • Kunt u samen met partners een plan maken, waarbij u gebruik maakt van de time out procedure
 • Weet u wat het tijdelijk huisverbod is, hoe deze interventie ingezet kan worden en met welk doel

Accreditatie 5 dagdelen training ‘Samen zicht op Veiligheid’

Nummer: SKJ 201660
Punten: 17.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).