Waar ben je naar op zoek?

Omgaan met persoonsgegevens

Hier leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten.

SAVE komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden voor een jeugdige dreigt. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet).

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om een goed beeld van de situatie van de cliënt te krijgen. Dit is nodig om de cliënt en/of het gezin goed te begeleiden en dat te verantwoorden.

Het dossier

SAVE bewaart gegevens van het kind en het gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van de kind(eren) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).  Ook staat in het dossier informatie die SAVE over het gezin heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie.

SAVE gaat zorgvuldig om met die gegevens. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hanteert gedragsregels voor medewerkers. Ook voeren wij bewustwordingscampagnes om medewerkers op het belang van een goede beveiliging te attenderen en de gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen.

Uitwisselen van persoonsgegevens

SAVE mag (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Ook mag SAVE niet zomaar gegevens over cliënten opvragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

SAVE wisselt in principe alleen gegevens uit met toestemming van de cliënt en als het uitwisselen van gegevens de privacy van een ander niet schaadt. Als SAVE persoonsgegevens doorgeeft aan anderen, dan stellen wij in principe de cliënt daarvan eerst op de hoogte.

Als de cliënt begeleiding krijgt vanuit het vrijwillig kader*, dan mogen wij alleen met toestemming van de cliënt informatie opvragen of verstrekken aan anderen.
Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook het kind toestemming geven.
De cliënt heeft het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken

In de volgende situaties mag SAVE echter ook gegevens opvragen zonder toestemming van de cliënt:

  • SAVE mag gegevens verstrekken en vragen aan hulpverleners die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. Dat mag alleen zonder toestemming van de cliënt als het kind een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel heeft en het voor de begeleiding noodzakelijk is,
  • SAVE moet gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om het kind te beschermen.
  • SAVE mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
  • Als een medewerker SAVE vindt dat hij of zij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor het kind of een andere betrokkene kan voorkomen, dan kan de medewerker persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de politie.
  • SAVE geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.

 

*) Begeleiding in het vrijwillig kader wil zeggen dat er geen sprake is van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.