Waar ben je naar op zoek?

Wat is SAVE?

SAVE is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland.
Samen Veilig Midden-Nederland biedt hulp bij zorgen over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

Wat is SAVE?

SAVE wordt ingeschakeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Of als het kind in aanraking is gekomen met politie of justitie. Een medewerker van het SAVE-team, de medewerker SAVE, gaat samen met kind, gezin op zoek naar een oplossing voor de problemen. Samen werken zij aan een veilige thuissituatie voor het kind.

Hoe werkt SAVE?

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de opvoedingssituatie en gaat met het kind en het gezin op zoek naar oplossingen die de zorgen verminderen.

Het gezin maakt een plan. Zij doen dit samen met de medewerker SAVE en bijvoorbeeld de hulpverlener van het lokale team. Het gezin mag ook het netwerk betrekken bij het maken van dit plan. Als er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt de medewerker SAVE daar met het gezin op voort.

In het plan staat wat de cliënten willen bereiken en hoe zij dat gaan doen. Als de medewerker SAVE de situatie voor het kind niet veilig genoeg vindt, kan hij/zij voorwaarden stellen aan het plan. Die voorwaarden gaan over zaken die in ieder geval aangepakt moeten worden. In het plan staat dan ook hoe het gezin aan die voorwaarden gaat voldoen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt.

Het gezin gaat aan de slag met de stappen uit het plan. Zij krijgen daarbij begeleiding van het netwerk, een hulpverlener uit het lokale team en/of van de medewerker SAVE. De medewerker SAVE houdt goed in de gaten of alles volgens het plan verloopt. Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, wordt het plan aangepast.

Als de situatie voor het kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich terug. Het gezin kan dan zelf verder met hulp van mensen uit het netwerk en/of de hulpverlener van het lokale team.

Veelgestelde vragen:

Wat is een SAVE-team?

Een SAVE-team bestaat uit gemiddeld 10 medewerkers die gebiedsgericht werken. Dat betekent dat zij nauw aansluiten bij de lokale situatie. Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zes regio’s en bestaat uit 27 SAVE-teams.

Wat is de SAVE-werkwijze?

De medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland werkt samen met gezin en hun netwerk aan de veiligheid in de thuissituatie en heet kortweg medewerker SAVE. Deze werkt volgens de volgende uitgangspunten.

De veiligheid en de ontwikkeling van het kind staan voorop.

Tegelijk gaat de medewerker uit van de eigen kracht en regie van het gezin. In overleg met het gezin, kan ook het netwerk rondom het gezin worden betrokken. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook buren en vrienden.

De medewerker SAVE werkt gebiedsgericht en werkt samen met de lokale teams van de gemeenten.

Door deze nauwe samenwerking hoeft het gezin het verhaal maar een keer te vertellen: 1 melding volstaat. Dit betekent ook dat de medewerker SAVE werkt binnen het totale veld van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gezinnen hebben zo niet steeds met een nieuw gezicht te maken. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

De werkwijze SAVE staat voor een lerende praktijk. Dat betekent dat er veelvuldig reflectie plaatsvindt door de medewerker SAVE op zijn of haar eigen professioneel handelen. Tegelijkertijd  is Samen Veilig Midden-Nederland kritisch op haar eigen werkwijze en stimuleert aanpassing en doorontwikkeling indien de praktijk daarom vraagt.

Wat is het verschil tussen SAVE en Veilig Thuis?

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel.

Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie.

Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Veilig Thuis op een rij:

 • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
 • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Veilig Thuis:
  • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
  • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
  • Verzorgt crisisinterventie
  • Voert aanpak huiselijk geweld uit
  • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
  • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Gebiedsgerichte SAVE-teams

De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen.

Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas.

De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn.
De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken.
Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen.
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen.
De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak.
Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen.

De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

SAVE op een rij:

 • SAVE is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
 • SAVE is bereikbaar tijdens kantooruren.
  In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
 • SAVE:
  • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
  • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
  • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
  • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.

SAVE-partners
De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming:  in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. Samen Veilig Midden-Nederland zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is.

De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan Samen Veilig direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Wat is jeugdhulp?

Als opgroeien of opvoeden niet goed gaat, kunnen kinderen en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Hiervoor zijn organisaties voor jeugd- en opvoedhulp zoals Centra voor Jeugd en Gezin, wijk- of buurtteams of zorgloketten in het leven geroepen. Hulpverleners bieden deze hulp in nauwe samenspraak met ouders/opvoeder, thuis, op school, of op de kinderopvang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod van  jeugdhulp.

Wat is preventieve jeugdbescherming?

Soms dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige (0-18 jaar) maar kan in samenwerking met (lokale) professionals, ouders en het netwerk een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel nog voorkomen worden. Soms is een consult aan het lokale team voldoende of sluit de medewerker SAVE aan bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. De medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. Hij of zij maakt daarbij samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en waar de zorgen liggen. Deze analyse noemen we een SAVE-onderzoek.

Indien er sprake is van een onveilige situatie, dan wordt er samen met het gezin besproken wat er nodig is om de situatie veilig genoeg te maken. Het gezin wordt uitgenodigd en gemotiveerd  om het plan daarvoor zelf te maken en te realiseren. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door hun familie, netwerk en de betrokken professionals. De medewerker SAVE kan gedurende een aantal maanden betrokken blijven om ondersteuning te bieden in de uitvoering van het plan dat is gemaakt. Dit is de SAVE-begeleiding.

Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering?
Dan kan de medewerker SAVE met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan nogmaals gekeken hoe gedwongen hulpverlening kan worden voorkomen en wordt het plan daarop aangepast. Als het nodig blijkt, voert de Raad een grondig onderzoek uit en  verzoekt de Raad de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter besluit uiteindelijk of gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. Alle begeleiding van de medewerker SAVE wordt tot dat moment preventieve jeugdbescherming genoemd. Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van het kind en het gezin. Is uiteindelijk toch een kinderbeschermingsmaatregel nodig dan voert in principe dezelfde medewerker SAVE deze uit en heeft deze daarbij dan meer bevoegdheden.

Wat is jeugdbescherming?

Bij ernstige problemen in een gezin kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel  opleggen. De volgende kinderbeschermingsmaatregelen zijn mogelijk:

Wat is jeugdreclassering?

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, of veroordeeld is voor een strafbaar feit kan een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdbescherming waarbij de jongere en ouders hulp en begeleiding krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.

Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door één van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland.

Meer over: Jeugdreclassering: maatregelen en begeleiding

Wie zijn de SAVE-partners?
 • De afdeling Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
 • De William Schrikker Stichting  heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
 • Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.