Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Als professional in een lokaal team (of soortgelijke organisatie) ben jij vaak het eerste aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Je kunt dan te maken krijgen met gezinssituaties, waarbij je twijfelt over de veiligheid van kinderen. Wat te doen in zo’n situatie?

De training ‘Samen zicht op veiligheid’ ondersteun je bij het signaleren van (on)veiligheid en bij het in gesprek gaan met ouders over (mogelijke) onveilige thuissituaties zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.
De training is gebaseerd op de visie en uitgangspunten van oplossingsgericht werken en Signs of Safety. Deze werkwijzen geven handvatten hoe gebruik te maken van een zorgen- en krachtenanalyse om tot een zorgvuldige weging te komen. Het doel is te zoeken naar de eigen kracht en regie van ouders en hun netwerk, om samen te werken aan (het herstel van) veiligheid.

Tevens wordt er in de training stilgestaan bij wat jij kunt doen als ouders jouw zorgen niet delen/herkennen of zorgmijdend zijn.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Heb je gereflecteerd op jouw eigen visie rondom (on)veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Weet je  welke signalen kunnen duiden op onveiligheid en welke factoren van invloed zijn om zicht te krijgen op veiligheid
 • Kun je jouw zorg benoemen vanuit partnerschap, waarbij je gebruik maakt van jouw eigen professionele visie op de ontwikkelingstaken van kinderen.
 • Kun je een zorgen- en krachtenanalyse maken om een weloverwogen weging te
 • kunnen maken over de gesignaleerde (on)veiligheid
  Weet je conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer je andere instanties moet betrekken en met welk doel je dat doet
 • Ken je het verschil tussen een gezinsplan en een veiligheidsplan
 • Ken je het belang van het netwerk betrekken en weet je met welk doel jij dit doet
 • Kun je een oplossingsgericht stuurgesprek voeren en (veiligheids)doelen formuleren (positioneren)
 • Kun je beweging creëren, waarbij je het effect ervaart van een oplossingsgerichte benadering en reflecteer je op jouw eigen houding t.o.v. de ouder

De training ‘Samen zicht op Veiligheid’ bestaat uit 4 dagdelen van ieder 3.5 uur. In elk dagdeel staat een thema centraal:

Programma

Dagdeel 1: signaleren van onveilige situaties/huiselijk geweld/ kindermishandeling

Om (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is het van belang om signalen van onveiligheid te herkennen, te verwoorden en te bespreken met ouders. Maar hoe kun je dat doen en in verbinding blijven met ouders; wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

We brengen in kaart aan welke ontwikkelingstaken kinderen per leeftijdscategorie mogelijk niet toekomen als er sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling . Tegelijkertijd koppelen we deze ontwikkelingstaken van kinderen aan de opvoedtaken van ouders. Vanuit deze insteek leer je het gesprek met ouders aan te gaan.

Dagdeel 2: inschatten van veiligheid

In dit dagdeel staan we stil bij hoe je een zorgen- en krachtenanalyse kunt maken en hoe je jouw zorgen rondom de veiligheid kunt bespreken. De uitgangspunten van Signs of Safety geven daarbij handvatten, vooral ook om de focus op veiligheid te houden. Tevens kijken we hoe je het netwerk rondom het gezin kunt betrekken om de veiligheid bespreekbaar te maken, in te inschatten en eventueel te borgen.

Dagdeel 3: werken met een veiligheidsplan

In dit dagdeel staat het gezinsplan versus het veiligheidsplan centraal. Wanneer is een veiligheidsplan nodig en hoe geef je hier samen met ouders en eventueel anderen inhoud aan?
U gaat ervaren hoe het oplossingsgericht stuurgesprek je kan helpen om samen met ouders op zoek te gaan naar herstel van de veiligheid. Tot slot kijken we aan de hand van de stappen van de meldcode waar jouw mogelijkheden ophouden en welke instanties je binnen welke stap kunt, dan wel moet betrekken.

Dagdeel 4: het bespreken van signalen van (on)veiligheid met de ouders en wegen van veiligheid

In dit dagdeel wordt er gewerkt met een trainingsacteur in de rol van een ouder. Je gaat in gesprek met deze ouder over (on)veiligheid en ervaart hoe je met deze ouder samen kunt werken aan veiligheid. Je gaat samen op zoek naar de gewenste veranderingen en onderzoekt welke ideeën deze ouder heeft om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

Accreditatie training ‘Samen zicht op veiligheid’

Nummer: SKJ 198712
Punten: 15

Optioneel tussen dagdeel 3 en 4: extra dagdeel ‘De cirkel van geweld en het tijdelijk huisverbod’

In dit dagdeel krijg je inzicht in hoe de cirkel van geweld ‘werkt’ en wat er nodig is om deze te doorbreken. Je krijgt tools aangereikt die je als professional helpt partners te ondersteunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ‘time out procedure’. Ook wordt uitgelegd wat een tijdelijk huisverbod inhoudt en hoe deze interventie ingezet kan worden om de veiligheid te (kunnen) waarborgen.

Na het volgen van dit dagdeel:

 • Reflecteer je op jouw eigen visie over partnergeweld
 • Weet je welke factoren van invloed zijn op partner geweld
 • Ken je de geweldspiraal en weet je wat er nodig is om deze te doorbreken
 • Kun je samen met partners een plan maken, waarbij je gebruik maakt van de time out procedure
 • Weet je wat het tijdelijk huisverbod is, hoe deze interventie ingezet kan worden en met welk doel

Accreditatie 5 dagdelen training ‘Samen zicht op Veiligheid’

Nummer: SKJ 201660
Punten: 17.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als professional kun je te maken krijgen met ouders die je probeert te motiveren tot verandering en/of om hulp te zoeken. Dit zijn soms lastige gesprekken, helemaal als ouders het probleem niet (h)erkennen of het probleem wel (h)erkennen maar niet over gaan tot actie.

In een training van 3 dagdelen nemen wij je mee in de theorie van motiverende gespreksvoering en hoe deze te vertalen naar het handelen in de eigen praktijk.

Motiverende gespreksvoering is een verdiepingsaanbod, waarbij de focus ligt op houdingsaspecten en het gebruiken van passende gesprekstechnieken. In plaats van ouders te overtuigen van de noodzaak van veranderen of van (ongevraagde) adviezen te voorzien, ga je op zoek naar de intrinsieke motivatie van de ouder en de motivatie om te veranderen.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Ken je de theoretische achtergrond van motiverende gespreksvoering
 • Heb je kennis van houdingaspecten en specifieke gesprekstechnieken over motiveren tot gedragsverandering
 • Begrijp je dat motivatie voor gedragsverandering een proces is
 • Ken je de essentie van weerstand, ambivalentie en motivatie
 • Weet je welke voorwaarden voor gedragsverandering nodig zijn en kun je deze voorwaarden herkennen en er naar handelen
 • Ben je in staat de basis gesprekstechnieken bewust in te zetten en te schakelen tussen verschillende soorten vragen en reflecties
 • De training is bedoeld voor professionals die binnen hun werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders.

Programma

Dagdeel 1

In dit dagdeel wordt de theorie van motiverende gespreksvoering geïntroduceerd en getoetst aan de eigen praktijk.

Dagdeel 2

In dit dagdeel staat de eigen ervaring rondom veranderingsprocessen centraal en ervaren deelnemers de meerwaarde van het op zoek gaan naar eigen intrinsieke motivatie bij een veranderproces (en de ambivalentie die daarmee gepaard gaat).

Dagdeel 3

Dit dagdeel oefen je motiverende gesprekstechnieken met een acteur in de rol van ouder. Dit versnelt en verdiept het leerproces.

Accreditatie training ‘Motiverende gespreksvoering’

Nummer: SKJ199894
Punten: 8

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als professional kan je te maken krijgen met scheidende ouders. Er is sprake van een complexe scheiding wanneer er sprake is van terugkerende conflicten en verstoorde communicatie tussen beide ouders (en eventueel hun netwerk) of wanneer er zorgpunten zijn over de opvoedingssituatie dan wel gedragingen van een kind (die mogelijk samenhangen met de scheiding van de ouders). Het vergt veel tijd, geduld en creativiteit om in dit type begeleidingssituaties als professional te acteren.

In deze training reflecteer je op jouw eigen waarden en normen rond het thema complexe scheidingen. Je krijgt inzicht in de gevolgen van een scheiding bij kinderen. Ook worden tools in de gespreksvoering aangereikt om de verschillen tussen ouders zoveel mogelijk te verkleinen in plaats van te vergroten.

Tijdens de training krijg je de gelegenheid om, in een door twee trainingsacteurs gesimuleerde omgeving, ervaringen op te doen in gesprekken met ouders, die tegengestelde behoeftes, belangen of meningen hebben. Je leert om (zoveel mogelijk) een neutrale opstelling te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Door het kind centraal te stellen, op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid in ouderschap en leiding te geven aan het gesprek worden ouders geholpen om de tegenstellingen te verkleinen.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Ben je in staat te reflecteren op eigen normen en waarden rond het thema scheiding
 • Heb je kennis van en inzicht in het effect van hechting en verlies
 • Kun je leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen
 • Kun je neutraliteit bewaken
 • Weet je hoe meerzijdig partijdig te zijn
 • Kun je de focus op een kind houden in een gesprek

Programma

Dagdeel 1: kennis en reflectie

Tijdens dit dagdeel sta je stil bij (eigen) ervaringen rondom scheidingen en hoe je vanuit verschillende invalshoeken een conflict kunt benaderen. Ook kijk je naar wat scheiding voor kinderen betekent en welk verlies ouders en kinderen ervaren/voelen bij een scheiding.

Dagdeel 2: aanreiken van kennis over vaardigheden om verschillen te verkleinenIn dit

dagdeel worden tools aangereikt die behulpzaam zijn om jouw neutraliteit te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Tevens bespreken we hoe de escalatieladder je kan ondersteunen bij het beoordelen van het conflict tussen ouders. We kijken eveneens naar de betekenis van de aanbevelingen vanuit de richtlijn complexe scheidingen en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Dagdeel 3: oefenen van vaardigheden met behulp van twee trainingsacteurs

Tijdens dit dagdeel wordt geoefend met twee trainingsacteurs in de rol van ouders. Je ervaart tijdens de gesprekken hoe je de verschillen tussen ouders, daar waar het gaat over opvoeding en verzorging van kinderen, kunt verkleinen. Je leert gebruik te maken van gespreksregels en van verbindende (gespreks) samenvattingen. Je oefent in het identificeren van gezamenlijke motieven van ouders, zodat het mogelijk wordt een gedeelde zorg te benoemen (rondom opvoeden en (on)veiligheid van kinderen). Hierdoor ontstaat een opening naar oplossingsrichtingen.

Accreditatie training ‘Complexe scheidingen’

Nummer: SKJ199895
Punten training: 12.5

Optioneel: juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

Aanvullend op de training kun je gebruik maken van een juridische workshop t.a.v. (echt)scheiding en ouderschap. Een jurist neem je mee in de verschillende juridische facetten waar je als professional mee te maken krijgt als ouders gaan scheiden. Te denken valt aan privacy, soorten ouderschap en ouderschapsplannen.

Na de workshop

 • Ken je de verschillende ouderschapsvormen;
 • Heb je kennis van de juridische gevolgen van (echt)scheiding en ouderschap;
 • Ken je de juridische rechten en plichten van ouders en kinderen rondom (echt)scheiding;
 • Ken je jouw eigen rechten en plichten met betrekking tot dit type begeleidingssituaties;
 • Ken je het privacy protocol.
 • De training bestaat uit 3 dagdelen van 3,5 uur per dagdeel.

De juridische workshop bestaat uit 2 uur.

Accreditatie juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

Nummer: SKJ200259
Punten workshop: 1.0

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je krijgt allerlei signalen van het kind, maar wanneer zijn die signalen dusdanig dat je deze wilt bespreken met de ouders? Hoe begin je een dergelijk gesprek? Hoe stel je jezelf op? Wat doe je als ouders jouw zorgen niet delen?

Nathan heeft overgewicht. Als het zo doorgaat ben je bang dat hij gepest gaat worden en gezondheidsproblemen zal krijgen.

Bij jou in de groep zit Sarah, zij heeft sinds kort flinke driftbuien in combinatie met dalende prestaties.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Beschik je over kennis over en inzicht in het proces van signaleren.
 • Ben je je bewust dat jouw eigen normen en waarden een rol spelen bij signaleren.
 • Weet je wat jouw belemmeringen zijn om in gesprek te gaan met ouders.
 • Herken je weerstandsgedrag bij ouders en weet je hoe je daarmee kunt omgaan.

Programma

De training beslaat ca. drie dagdelen.
Tijdens één van deze dagdelen worden de deelnemers uitgenodigd gesprekken te oefenen met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een ouder.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.