Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Werkwijze SAVE onder de loep

Nieuws 22 juni 2017 Reading Time: 4 minutenleestijd

In september 2016 is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jacqueline Bosker (projectleider van het onderzoek) over de resultaten en inzichten tot nu toe.

Kun je kort iets vertellen over het onderzoek?
Jacqueline: “Het onderzoek SAVE in woord & daad richt zich op de wijze waarop de uitgangspunten van de SAVE werkwijze in de praktijk vorm en inhoud krijgen. Veiligheid en regie zijn bijvoorbeeld belangrijke pijlers binnen SAVE, maar in de praktijk blijken ze ook vragen op te roepen. Hoe schat je in of het verantwoord is om regie bij het gezin te leggen? Hoe weeg je af hoe veilig een situatie is? Het onderzoek moet inzicht geven in de afwegingen die gemaakt worden, hoe dat gedaan wordt en waarom. Om dit te kunnen onderzoeken zijn drie hoofdthema’s benoemd waar we input op verzamelen: Veiligheid & ontwikkeling, Eigen kracht & regie en Samenwerking.”

Zijn er al resultaten?
Jacqueline: “De 1e fase van het onderzoek is nu afgerond. Daarin zijn we een open gesprek aangegaan met cliënten, medewerkers van de SAVE-partners en professionals uit het lokale veld. Door middel van interviews en workshops hebben we bevindingen en ervaringen verzameld rond de drie thema’s. Verrassend genoeg zijn deze gesprekken zelf al als heel positief ervaren. Cliënten voelen zich serieus genomen en gehoord. Professionals vinden het een winst dat er tijd is om met professionals van andere organisaties in gesprek gaan over de uitgangspunten van de SAVE-werkwijze, hoe zij deze in de praktijk vorm geven en welke vragen daarbij spelen. Voor de samenwerking is het heel belangrijk dat hierover in de dagelijkse werkpraktijk een gezamenlijke visie ontstaat. Duidelijk is dat de SAVE-werkwijze door iedereen omarmd wordt, maar ook dat het handen en voeten geven aan de werkwijze in de praktijk complex kan zijn, zeker bij onveiligheid of onmacht van cliënten. Neem het uitgangspunt ‘Eigen kracht & regie van de cliënt’. Een medewerker SAVE gaf aan niet altijd SAVE te kunnen werken, omdat hij een kwetsbare cliënt bijvoorbeeld nog geen regie durft te geven. Binnen SAVE is het inzetten van de eigen kracht en regie echter niet absoluut. Het draait om de afweging waarover een cliënt wel de regie kan dragen en hoe dat te ontwikkelen is. Een afweging die deze medewerker dus juist heel nadrukkelijk wel maakt.”

Wat zegt dit over de SAVE-werkwijze?
Jacqueline: “Dit kan er op duiden dat bepaalde begrippen verder geëxpliciteerd moeten worden. In de 1e ronde is ook duidelijk gebleken dat de praktijk heel divers is in de manier waarop het lokale veld georganiseerd is en in de aanwezige expertise binnen de lokale teams. De SAVE-werkwijze veronderstelt hier eenduidigheid, terwijl dat in de praktijk dus nog niet zo is. De vraag is ook of het realistisch is om die eenduidigheid te verwachten. Dat betekent dat SAVE-werkers hun werkwijze moeten afstemmen op de lokale verschillen. Cliënten geven bovendien aan nog steeds met veel professionals te maken hebben. Lokale teams en medewerkers SAVE herkennen dat. Ook daar ligt een punt van aandacht.”

Hoe verloopt het verdere onderzoek?
Jacqueline: “We zijn nu bezig met ronde 2 van het onderzoek. Daarin verdiepen en analyseren we de bevindingen uit ronde 1. Op basis daarvan gaan we in ronde 3 met SAVE-partners en professionals kijken wat zij nodig hebben om de uitgangspunten van de SAVE-werkwijze nog beter in praktijk te kunnen brengen en hoe we daar vanuit het onderzoek aan bij kunnen dragen. Naar verwachting wordt het onderzoek na de zomer van 2018 afgerond met de oplevering van verschillende publicaties en een congres voor professionals.”

Over Jacqueline Bosker

Jacqueline Bosker is projectleider van het onderzoek SAVE in woord & daad, uitgevoerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool van Utrecht.
Jacqueline is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat ‘Werken in justitieel kader’ van de Hogeschool van Utrecht. Na haar studie Sociologie is zij als beleidsmedewerker bij  Reclassering Nederland al betrokken geweest bij het lectoraat. Inmiddels werkt zij sinds vier jaar fulltime voor de Hogeschool. Naast onderzoeker is zij ook hoofddocent voor de Master Forensisch sociale professional.

Meer over de onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Hogeschool van Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie) en de SAVE-partners. Cliënten, medewerkers SAVE, lokale teams en samenwerkingspartners zijn bevraagd. In interviews en workshops is men met elkaar in gesprek gegaan over wat men tegenkomt in de dagelijkse praktijk. De inbreng is niet beoordeeld, er is geen goed of fout. De inbreng moet inzicht geven in de manier waarop men afweegt zodat we de eenduidigheid daarin kunnen bevorderen en zo de samenwerking kunnen versterken. Zo draagt het onderzoek bij aan een lerende praktijk; een belangrijke pijler binnen SAVE.

Het onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Bedrijven of instellingen krijgen met het RAAK-programma van SIA de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie-)vragen op te pakken en te beantwoorden.