Waar ben je naar op zoek?

Keurmerkinstituut beoordeelt Samen Veilig positief

De jaarlijkse controle van het Keurmerkinstituut is naar tevredenheid verlopen voor Samen Veilig Midden-Nederland.

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren daartoe gecertificeerd moet zijn. Het Keurmerkinstituut controleert jaarlijks of een instelling aan de door de het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgestelde criteria voldoet.

In februari jl. heeft bij Samen Veilig Midden-Nederland de jaarlijkse keuring door het Keurmerkinstituut weer plaatsgevonden.
De auditoren hebben gedurende twee dagen uitgebreid gesproken met verschillende medewerkers SAVE, gedragswetenschappers,  leidinggevenden van de locaties in Amersfoort, Almere en Utrecht en medewerkers van de ondersteunende diensten (zoals HRM en Beleidsmedewerkers).
Aansluitend is Samen Veilig Midden-Nederland positief beoordeeld door het Keurmerkinstituut. De auditoren konden zien dat er meer rust in de organisatie is gekomen.

Samen Veilig is blij dat ze opnieuw hebben kunnen aantonen dat hun werk voldoet aan de kwaliteitsnormen die aan het werk worden gesteld.

In februari 2019 zal het Keurmerkinstituut de volgende controle uitvoeren.